105589. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő készülék

Megjelent 1933. évi március li ó lfi -án . IIA6TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105589. SZÁM. — VII/C. OSZTÁLY. Sebességmérő készülék. Gamma Finommechanikai Gépek és Készülékek Gyára 11. T. Budapest. A bejelentés napja 1929. évi április hó 10-ike. A találmány kényszervezérlésű sebes­ségmérő készülékre vonatkozik, mely kü­lönösen mozdonyokra, de más egyéb jár­művekre is előnyösen alkalmazható. A ta-5 lálmány a tulajdonképeni mérőkészülékre, az óramű önműködő felhúzó szerkezetére, valamint az időadatoknak és a menet­iránynak egy regisztráló szalagra való felvitelét eszközlő készülékre vonatkozik. 10 A rajzok a találmány szerinti készülék példakénti kiviteli alakját mutatják és pedig az 1. ábra a készülék nézetét levett burko­lat mellett, a 15 2. ábra az 1. ábra II—II vonala menti metszetet, a 3. ábra az óramű metszetét 6S ids 4. ábra az óramű egy részét nagyobb léptékben mutatja. Az 20 5. ábra a regisztráló szalag egy néze­tét, a 6. ábra a menetirány jelzésére szolgáló készülék hajtóművének nézetét, a 7. ábra a 6. ábra VII—VII vonala menti 25 metszetét, a 8. ábra a 6. ábra VIII—VIII vonala menti metszetét és a 9- ábra a 6. ábra IX—IX vonala menti metszetét tünteti fel. 30 A sebességmérő (A) tokjában van ágyazva a vertikálisan álló (2) hajtóten­gely, amelyet megfelelő áttételek segélyé­vel egy mozdony egyik tengelyéről haj­tunk. A (2) hajtótengelyen az (1) hüvelyen 35 kiképezett (3) csiga van elrendezve, ame­lyet pl. (4) kúpkerekekből álló váltóhajtó­mű állandóan egy irányban, pl. az I nyíl irányában (2. ábra) balfelé forgat. A (3) csiga a vízszintes (5) mérőtengelyen elren­dezett (6) csigakerékbe fog be, amely ol- 40 dalt fekvő fogazással ellátott (7) hajtóke­rékkel mereven van összekötve. E fogas­kerékkel az oldalirányban eltolható (8) fogaskerék vagy kar, amely az előbbivel szemben álló oldalán azzal való kapcsoló- 45 dás céljából ugyancsak fogazással van el­látva és a (9) hüvelyen van ágyazva, idő­közönként kapcsolatba hozható. Ugyan­ezen hüvelyen van elrendezve az oldal­irányú (10a) zárófogakkal ellátott (10) fo- 50 gaskerék, amely a 2. ábrán látható módon a nálánál szélesebb (11) fogaskerékkel kap­csolódik. Ez utóbbi a (12) bakban ágyazott (13) tengelyen van elrendezve és azt a (14) rugó akként forgatja, hogy a rajta elren- 55 deaett (15) csap a (16) ütközőre fekszik fel és azt eltolni igyekszik. A (8) fogaskerék, a (9) hüvely és a (10) fogaskerék az úgy­nevezett mérőszervet képezik és azokat együttesen, egyszerűség kedvéért (M) hi- 60 vatkozási jellel jelöljük. A (9) hüvely (17) körbenfutó horonnyal van ellátva, amelybe a (40) tengely körül forgó (18) vezérlő emeltyű fog be 68 3/Z (5) mérőtengelyen forgathatóan és oldal- 65 irányban eltolhatóan van elrendezve. A (10) fogaskeréken kiképezett (19) csap ol­dalt elrendezett (21a) zárófogakkal ellá­tott (21) fogaskerék (20) csapjával dolgo­zik együtt, mely fogaskerék (22) agyával <0 az (5) mérőtengelyen forgatható, oldal­irányban azonban el nem tolható. A (21) fogaskerék a (23) fogaskerékkel kapcsoló­dik, mely ugyancsak a (13) tengelyen van elrendezve és amelyet a (24) rugó, úgy 75 mint a (11) kereket, ugyanazon irányban forgat mindaddig, míg csapja, úgy amint azt a (11) keréknél ismertettük, egy helyt-

Next

/
Thumbnails
Contents