105588. lajstromszámú szabadalom • Berendezés az olvasztóüstökből kifolyó fém oxidációjának elhárítására

Megjelent 1933. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105588. SZÁM. — XH/e. OSZTÁLY. Berendezés az olvasztóüstökből kifolyó fém oxidációjának elhárítására. Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. gyáros cég Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1931. évi március hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi május hó 21-ike. Midőn könnyen olvadó fémeket, ami­lyen pl. az alumínium, ólom, horgany, ón és ezek ötvözetei, oly helytmaradó vagy buktatható olvasztóüstökből öntünk, ame-5 lyek kifolyónyílása oldalt vagy a fenéken van, akkor igen zavaró és veszteséges az, hogy a fém a lefolyóban (vályúban, vagy csőben) erősen oxidálódik. A találmány oly berendezésre vonatko-10 zik, amely lehetővé teszi, hogy a fém oxi­dációjának veszélyét még akkor is bizto­san elkerülhessük a fómolvasztóüstök le­folyóiban, ha az öntési folyamat a szabad levegőn történik. A találmány szerint az 15 olvasztóüst lefolyóján, az öntési folyamat alatt, közömbös vagy pedig redukáló védőgázt áramoltatunk keresztül. A rajz a találmány szerinti berendezés egyik kiviteli példáját vázlatos hossz-20 metszetben tünteti fel. Az üstfalat áttörő, vagy az üst fenekében elrendezett (1) csö­vet mereven összekötjük a (2) szelepház­zal és a (8) védőcsővel. A (4) szelepkúpot az (5) kézikerék segélyével forgathatjuk a 25 (2) háziban. Oly célból már most, hogy a kifolyó fém az (1) csőben ne oxidálódhas­sák, ama hely közelében, ahol a lefolyó az olvasztóüstöt áttöri, a (6) csövön ke­resztül vódőgázt vezetünk be, amely a le-80 vegőt teljesen kiszorítja az (1) csőből. A védőgázt, a (6) cső helyett, a (4) szelep­kúp testét áttörő (7) furaton keresztül, a (3) csőbe torkoló (8) ágon át is bevezet­hetjük. Ebben az esetben a szeleporsót az 35 (5) kézikerék alatt tömítőszelencével tö­mítjük el. A szelepkúpot hűti a rajta ke­resztüláramló gáz. Ha égő gázt, pl. koksz­kemence- vagy generátorgázt alkalma­zunk védőgázul, akkor az (1) lefolyó külső végén meggyújthatjuk a kiáramló gázt 40 és így a gázbevezetést a kiömlő nyíláson égő láng erősségéhez képest szabályozhat­juk. A (9) gyűjtővezeték szabad végén folytonégő gyujtólángról gondoskodunk, amely biztosítja, hogy az (1) esőből ki- 45 áramló gáz önműködőlég újból meggyul­lad, ha a kiömlő fém esetleg el is oltotta annak lángját. Ha nem égő gázt alkalma­zunk, pl. nitrogént vagy szénsavat, akkor külön gyujtólángra nincs szükségünk. 50 Szabadalmi igények: X. Berendezés az olvasztóüstökből kifolyó fém oxidációjának közömbös vagy re­dukáló gázokkal való elhárítására, az­zial jellemezve, hogy a védőgáz belépő- 55 vezetéke a fémnek az olvasztóüst falá­ban, ill. fenekében elrendezett lefolyó­csövébe torkol. 2. Az 1. igénypontban védett berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 60 a védőgáz belépővezetéke ama hely kö­zelében torkol a lefolyóba, ahol ez utóbbi az olvasztóüstöt áttöri. 3. Az 1. igénypontban védett berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 65 a vódőgáz belépő vezetéke áttöri a le­folyó zárószel epét. 4. Az 1—3. igénypontban védett berende­zés kiviteli alakja, égő védőgázakhoz, jellemezve a lefolyó szabad végében 70 elrendezett gyujtólánggal. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents