105549. lajstromszámú szabadalom • Házikonyhák számára való öntvénydarabok

Megjelent 1933. évi március hó 16-;'tn. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105549. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Házikonyhák számára való öntvénydarabok. Ilnicki Kleiiiens magánzó Strvj (Lengyelország). A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi szeptember 19-ike Öntvénydarabok húzási és hajlítási szi­lárdságának emelésére, drótból, bádogból, laposvasból vagy hasonlókból való betéte­ket már alkalmaztak. Hasonlóképpen is-5 meretesek kazán- és más tüzelések cél­jaira való oly rostélypálcák is, amelyek belsejében lágyvasból készült erősítő be­téteket rendeztek el, vagy amelyeket ko­vácsolt vasból való kiálló bordákkal lát-10 tak el. Ezzel szemben, különlegesen a házi­konyhák céljait szolgáló bizonyos önt­vénydaraboknál, pl. alsórészükön ráöntött kiugrásokkal ellátott főzőlapoknál, ezek-15 hez való tartópántoknál és konyharosté­lyoknál erősítő betétek alkalmazása isme­retlen, noha éppen ezek az öntvénydara­bok azok, amelyek a hirtelen változó hő­mérsékletek és lökőerők következtében, 20 amelyeknek ki vannak téve, különösen gyakran megpattannak. Az ismeretes erősítő betétes tűzhely­lapoknak T-alakú erősítő bordáik vannak, amelyeiknek részei az öntvénydarahokból 25 kiállnak, vagyis a lapok öntvényanyaga csak részben veszi őket körül. Ezáltal hir­telen lehűlésnél vagy hevítésnél egyrészt a bordákban, másrészt a tűzhelylapoikban egyenetlen feszültségeik lépnek fel, a>me-30 lyeik a tűzhelylapok időelőtti megpaittaná­sát okozzák. Az ily szerkezetnél ezenfelül m aguknak a lapoknak is különösen vas­tagoknak kell lenniöik, mert különben a kovács vasból készült erősítőbordák teljes 35 körül öntése lehetetlen volna. A találmány szerinti házikonyhák szá­mára való oly öntvénydaraboknak, pl. alsó oldalukon ráöntött kiugrásokkal el­látott főzőlapoknak, ezekhez való tartó­pántoknak és konyharostélyoknak nincse- 40 nek meg az említett hátrányaik. A talál­mány szerint az öntvény darabokba lágy vagy kemény folytvasból, vagy ezek húzó­szilárdságának nagyságrendjében levő húzószilárdságú más fémből készült drót- 45 háló-, szalag-, bádog- vagy pálcabetéteket teljesen beolvasztunk, amelyek az öntvény­felület körvonalai mentén haladnak és az önt-vénydarab szükségelt nyílásait is min­den oldalról körülveszik. 50 Ily módon elsősorban házikonyhák cél­jaira való könnyű és mégis ellenálló önt­vénydarabokat kapunk, amelyeknek gépi és tömeges előállítása minden további nél­kül lehetséges és amelyek az öntésnél az 55 összes technológiai követelményeknek megfelelnek, továbbá minden öntési fe­szültségtől mentesek. A betéteknek zárt mértani idomok alakjában való elrende­zése, mely idomok az esetleges nyílásokat 60 is körülveszik, e nyílásokat kitűnően me­revíti. Az öntvénydaraboknak formázógépek segélyével való tömeges előállításánál az a körülmény, hogy a betétek a találmány 65 értelmében összetartozó egészet alkotnak, fontos. A betétek a zárt alakok sarkpont­jain behajlíthatok. Így szükség esetén a betétet az öntvénydarabba való beöntésé­nél az öntőformában megtámaszthatják. 70 A betétek beöntésének további meg­könnyítése céljából ezeket a találmány ér­telmében a szemközt fekvő érintkezési he­lyeken kapcsokkal merevítjük, amelyek­nek kiemelkedő végei egyidejűleg a be- 75 öntésnél a betétet az öntőformában tá­maszthatják. E körülmény lehetővé teszi, hogy a betéteket az öntőformában különö-

Next

/
Thumbnails
Contents