105547. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikailag aktív fenilpropanolmetilaminek előállítására

Megjelent 1933. évi március hó 16-;'tn. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI RÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 10554T. SZÁM. — IVli/2. OSZTÁLY. Eljárás optikailag aktív fenilpropanol-m etilaminek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég- Frankfurt a/M. Pótszabadalotn a 103345. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi julius hó 9-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 31-ike. A 103345 sz. bejelentésben a d,l-fenilpro­panolmetilaminnak d-borkősav segítségé­vel optikailag aktív összetevőkre való bontását már ismertettük. Ez az eljárás 5 először is a d-borkősavas d-fenilpropanol­metilaminhoz vezet. A gyógyászatilag fontosabb l-fenilpropanolmetilamin, d­borkősavas só alakjában oldatlan marad, amelytől racém bázissal többé-kevésbbé 10 szennyezett állapotban leválaszthatjuk. A raeém bázist a reeém vegyület és az optikailag aktív összetevő különböző tu­lajdonságai alapján petroléterrel, benzin­nel, ligroinnal vagy eiklohé'xannál való 15 főzéssel vagy átkristályosítással választ­juk el. Ezen eljárás további kidolgozásánál már most azt találtuk, hogy a raeémikus elegy és az optikailag aktív bázis kiilön­áo böző tulajdonságainak kihasználásával az elválasztást úgy is végezhetjük, hogy pl. az anyalúgbői kapott l-fenilpropanolmeti­lamin t savban oldjuk s a közömbös olda­tot a mcém bázisnak megfelelő mennyi-25 ségű ammonoxalattal kezeljük. A raeém bázis akkor oxalát alakjában kicsapódik, míg az l-fenilpropanolmetilamin az anya­lúgokban vissza marad. Ez anyalúgok fel­dolgozásánál erősen forgató 1-fenilpropa-30 nolmetilaniint kapunk, mely sósavas sóvá való átalakítás és átkristályosítás után —34.5°-ra forgat. Az elválasztás úgy is keresztülvihető, ha a racém bázissal szeny­nyezett fenilpropanolmetilamint szerves 35 vagy szervetlen savakkal, alkalmas oldó­szerekben kezeljük. De végezhetjük az elválasztást úgyr is, hogy a racém bázissal szennyezett opti­kailag aktív vegyület sósavsójához alká­liát adunk, amikor is előbb az erősebben 40 forgató, majd később a kevósbbé forgató részek válnak le; tökéletes elválasztást azonban csak ez eljárás többszöri meg­ismétlésével érhetünk el. Példák: 45 1. 430 g d. 1 - i e n i 1 p r o p a n o 1 m etil ami n t és 400 g d-borkősavat 1000 g alkoholban ol­dunk és kikristályosodás céljából állni hagyjuk. 2—3 nap múlva a levált d-borkő­savas d - fenilpropanolmetilaminról az 50 anyalúgot leszívjuk. Az anyalúgot az alkoholtól megszabadítjuk s a visszama­radó borkősavas fenilpropanolmetilamint sósavas sóvá alakítjuk át. Kb. 300 g só­savas íenilpropanolmetilamint kapunk, 55 melynek forgatása: a ==-0,53° [(*D) = = -13.25°]; ez 39% 100%-os 1-fenilpropa­nolmetilamint jelent, A szóbanforgó fenil­propanolmetilaminklórhidrát tehát az 1-bázisinak 117 g kloridját tartalmazza. 60 Hogy az ebből kiszámított 183 g racém bázis kloridjából a racém vegyületet le­válasszuk, kb. 900 cm3 vízben oldjuk és keverés közben meleg 10%-os ammonoxa­látoldatot (összesen 630 g-t) csepegtetünk 65 hozzá. Az ammonoxalátoldat elhasználása után a leválott d.l-fenilpropanolmetil­aminoxalátról az anyalúgot leszívatjuk és belőlük alkáliáival való tiiltelítés után az 1-fenilpropanolmetilamint kiéterezzük és 70 sósavas sóvá alakítjuk át. Átkristályosí­tás után az lfeinilpropanolmetilamin­ldórhidrátot kapjuk, melynek forgatási értéke: a = -1,38°; (a D) =-345°. A só 214—215°-nál olvad. 75 Ainmonoxalát helyett a lecsapáshoz

Next

/
Thumbnails
Contents