105537. lajstromszámú szabadalom • Nyeregfeszítőszerkezet, kerékpár- és hasonló nyergekhez

Megjelent 1933. évi március lió 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105537. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Nyeregfeszítőszerkezet, kerékpár- és hasonló nyergekhez. Sződy Ferenc szig-. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi március hó 17-ike. A találmány kerékpár- és hasonló nyer­gekhez való nyereg feszítő szerkezet. Ilyen nyergeknél, tapasztalat szerint, a nyereg­burkolat (nyeregbőr) kiíeszítésére való 5 csavarorsó a helytelen szerkezet miatt keletkező túlnagy igénybevételt szenve­dett s ennek következtében menetei hama­rosan kirágódtak és a nyereg használha­tatlanná vált.. 10 Ezen a hiányon az alább ismertetett, roppant egyszerű, szerkezeti módosítással segíthetünk. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány szerinti kerék-15 párnyereg elülső részét, oldalnézetben mutatjuk be. A 2. ábra a találmány értelmében módo­sított szerkezeti részt elülnózetben látjuk. Eszerint a pontozottan jelzett nyereg-20 burkolat elülső részét felvevő (t) tánüap­nak — amely a (k) kar révén a (b) rugó­ágakra támaszkodik — rajta mereven megerősített, lefelé nyúló (a) toldata van, melynek kerek (d) kivágásába a (k) karon 25 ágyazott, csavarmenetes (c) csapszeg vége illeszkedik. Ilykép az (a) toldat s vele a (t) támlap, a (c) csavar segélyével, víz­szintes irányban eltolható s ezáltal az utóbbin megerősített nyeregbőr szükség 30 szerin* feszíthető. Az eddigi kivitelnél a (b) rugóágak közé benyúló (a) toldat csak a (c) csavar­szeg végére támaszkodott. A megfeszített nyeregbőr által kifejtett, vízszintes húzás okozta nyomaték azonban függélyesen fel- 35 felé ható erőt is hoz létre, ameiy a (c) csava rsze^el meghajlítani igyekszik s ez idézi elő a menetek elpusztulását. A találmány szerint az (a) toldatnak egy további támasztékot adunk, ameny- 40 nyiben alsó végén, kétoldalt kiugró (x) ,vá 11 részekkel látjuk el, amelyek a (b) rugóágak alsó felületéhez támaszkodnak s így a függélyes irányú erőt felveszik és a, (c) csavar szeget ebben az irányban teher- 45 mentesítik. A kerékpáros súlyát a (k) kar a ru­gókra viszi át s így a szerkezet teljesen kiegyensúlyozott. Ezzel a szerkezettel tehát elértük, hogy 50 a (c) csavar igénybevétele csakis tengely­irányú lesz, még pedig a beállításitól is függetlenül s ennélfogva a feszítőszerke­zet élettartamát évekre meghoszabbítot­tuk. 55 Szabadalmi igény: Nyereg í'eszítőszerkezet, kerékpár- és ha­sonló nyergekhez, amelyre jellemző, hogy a nyeregburkolatot feszítő, elülső (t) táinlapnak a (b) rugóágak közé le- 60 nyúló, a (c) feszítőcsavart felvevő (a) toldata, alsó végén, kétoldalt kiugró, a rugóágak alá kapaszkodó (x) vállré­szekkel van ellátva. 1 rajzlap meiléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents