105535. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyújtható szövedék előállítására szigetelő szalagok részére

Megjelent 1933. évi március hó 16-;'tn. MAGYAR KIRÁLYI JKmaSL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105535. SZÁM. — XlV/b. OSZTÁLY. Eljárás nyújtható szövedék előállítására szigetelő szalagok részére. Siemens-Schiickert-Werke Aktieiig-esellschaft cég1 Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1930. évi július hó 14-ike. Szigetelő szalagokhoz használatos, a hosszirányra ferdén futó lánc- ós vetülék­fonállal bíró szövedékeket, ismert módon szövött csőből állítanak elő, amelyet csa-5 varvonal mentén vágnak fel. Ugyancsak ismeretes az a régebbi eljárás is, amely szerint egyszerű szövedékpályából eltolt, téglalapokat, rhomboidokat vágtak ki. A rhomboiidalakban kivágott szövedékdara-10 bokát széleiken összevarrták. Ekkor is­mét olyan szövedékpályát kaptak, amely­nek oldalai egyenesek, amelyeknél azon­ban a lánc- és vetülékfonalak az oldalak­hoz képest ferdén futnak. Ez a régebbi el-15 járás egyszerűbb és olcsóbb, mint; az előbbi eljárás, amelynél varrat nélküli szalag létesül, azonban az a hátránya, hogy a varratok ott, ahol a szövedék szé­lei egymáson fekszenek és egymással össze 20 vannak varrva, a szigetelő képességet csök­kentik. A durva varratok azonkívül, hogy a lakkozásnál még sok lakkot is felveszr nek, lényegesen vastagabbak a szövedék egyéb részeinél úgy hogy ezen szalagok 25 feldolgozásakor jelentős toleranciával kell számítani. A találmány a régebbi eljárás felsorolt hátrányalit megszünteti, de azzal az egy­szerűség és olcsó eljárás előnyei tekinte-30 tében egyezik. Ahelyett, hogy úgy mint eddig, a kivágott rhomboidokat a szövet szélein egymásra fektetve összievarrnók, a szövedék keskenvebb széleit fektetjük egymásra és varrjuk össze. Hogy azon-35 ban a varratok a széleknek egymásra fek­tetésével ne váljanak túl vastaggá, a szö­vedéket a találmány értelmében, már félig kész állapotban szétvágjuk és össze­varrjuk és pedig legcélszerűbben a kalan­derezési eljárás előtt. A kalanderezésnél 40 kifejtett nagy nyomás a varratokat erő­sen összenyomja, ami által a varrat elsi­mul és nem emelkedik ki olyan nagy­mértékben; az egymás fölött fekvő szélek egymással szorosabban egyesülnek; ez 45 még fokozottabb mértékben következik be, ha az appretált szövedéket a kalande­rező eljárás előtt nedvesítjük. A varrás­nál támadt tűszúrások a kalanderezési el­járás közben bezárulnak, úgy hogy a szi- 50 getelő szalag ezen helyei átütés szem­pontjából már nem veszélyesek. Némely esetben fontos, hogy a szigetelő szalag vastagsága mindvégig egyenlő legyen, úgy hogy az a varratnál és a szé- 55 leken se legyen vastagabb. Ezt a célt a találmány értelmében úgy érjük el, hogy a szegély szakaszait az egyszerű szövedék szélén, amely részek az összevarrásnál egymásra kerülnek, vékonyabbra szőjük, 60 amidőn pl. ezen a helyen a lánc résziére csak félannyi szálat alkalmazunk, mint a szövedék egyéb részeiben. A szegély­szakasz vetüléks'zálait úgy állíthatjuk be vékonyabbra, hogy pl. csak minden máso- 65 dik, vagy pedig minden első és második vetüléket fektetünk a legszélső oldalsze­gélyig, tehát az egész szól hosszában vé­gigkötjük, míg minden következő vagy pedig miniden harmadik és negyedik ve- 70 tüléket már e szegélysáv előtt lekötünk úgy, hogy ebben az esetben a szegélysáv lánca és vetüléke csak fele annyi szálat tartalmaz, mint a tulaj donképeni szöve­dék. így az, egymásra fektetett és össze- 75 varrt szegély nem válik vastagabbá, mint

Next

/
Thumbnails
Contents