105489. lajstromszámú szabadalom • Villamos izzólámpa különösen fényképészeti célokra

Megjelent 1933. évi március lió 1-én. MAGYAlí KIRÁLYI' J^nL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105489. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Villamos izzólámpa különösen fényképészeti célokra. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég Újpest, mint az Elektrische Gliihlampenfabrik „Watt" A. G. wieni cég­jogrutódja. A bejelentés napja 1931. évi február hó 13-ika. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi február hó 19-ike. Fényképfelvételekhez és hasonló egyéb célokra gyakran szükségesek nagy fényin­tenzitású mesterséges fényforrások. Ezekre a célokra magnéziumlámpákon és ívlámpá-5 kon kívül különösen nagy watt-fogyasztású izzólámpák bizonyultak alkalmasnak, ame­lyeket többnyire különleges armatúrákban, mélysugárzókban, reflektorokban, fényszó­rókban, tükrökben és hasonlókban alkal-10 maznak. A találmány szerinti izzólámpa a fény irányítását nem külön armatúra segítségé­vel oldja meg, hanem maga a lámpabura van a kitűzött célnak megfelelően kiké­lő pezve. Fényképfelvételeknél előnyös, ha a szükséges erős fényhatást csak a tulajdon­képeni expozíció ideje alatt letésítjük, míg az előkészítéshez, a képkiállításhoz stb. gyengébb világítás is elegendő, sőt cél-20 szerű. A találmány az izzólámpa világító rend­szerének az ezen célok szempontjából meg­felelő kialakítása. A találmány szerinti lámpa izzóteste két vagy több oly módon 25 kapcsolható elemből áll, hogy a kapcsolá­sok közül egy vagy több, a lámpa legerő­sebb, illetőleg nagyon erős világítását léte­síti (expozíciós kapcsolások), amikor is az izzószál terhelése messze túlhaladja azizzó-30 lámpáknál egyébként szokásos és megen­gedett mértéket. A többi kapcsolások az izzószál gyengébb terhelése mellett gyen­gébb fényerőt adnak és pedig olyanokat, melyek a felvétel előkészítésére elegendőek 35 (előkészítő kapcsolások). Ebből számos egyéb előny is származik. A fényképészeti célok szempontjából fontos aktinikus su­gárzást a lámpa az általa kibocsátott összes sugárzáshoz képest annál nagyobb mérték­ben létesíti, mennél magasabb az izzószál 40 hőfoka, amit lámpatechnikailag az izzószál túlterhelésével érhetünk el. Tartós haszná­lat esetén ezzel természetesen a lámpa élet­tartamának tetemes, csökkenése és a lámpabura erős megfeketedése járna. A 45 találmány szerinti berendezés azonban az izzószál ily erős igénybevételét lehetővé teszi, mert a túlterhelést csak a tulaj don­képeni expozíciós idő néhány pillanatára korlátozza, míg az előkészületek stb., a 50 lámpa normális élettartamát sokkal ke­vésbé, vagy egyáltalában nem befolyásoló kapcsolások mellett folynak le. Egyúttal tekintélyes árammegtakarítás is érhető el és érzékeny tárgyak feleslegesen hosszú 55 ideig tartó intenzív megvilágítását is el­kerüljük. Ismeretesek ugyan több izzószálas izzó­lámpák, melyeknek izzószálai úgy kapcsol­hatók egymásután ki és be, hogy ezáltal 60 különböző, erősebb vagy gyengébb fény­intenzitást tudnak szolgáltatni. Ezek azon­ban a találmány értelmében nem kapcsol­hatók, mert mindegyik száluk önmagában normális terheléssel izzik. A találmány 65 szerinti kapcsolás és a szál túlterhelése ezeknél az ismert normális lámpáknál nem is jöhet tekintetbe, mert ezáltal a lámpa élettartamának a gyakorlati használható­ságot kizáró és erős megrövidülése és az 70 üvegbura megfeketedése következnék be. A találmány szerinti lámpánál azonban az élettartam lényeges megrövidülése és a korai megfeketedése nem következik be, mert a túlterhelő kapcsolást, mint említettük, 75 csak a felvétel egészen rövid ideje alatt

Next

/
Thumbnails
Contents