105480. lajstromszámú szabadalom • Spirális dugattyúgyűrű

Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105480. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Spirális dugattyúgyűrű. Zolnay Pál gépszerelő Mende. A bejelentés napja 1931. évi június hó 13-ika. Az eddig használatos dugattyú-gyűrűk általános hibája az, hogy nem szorulnak egyenletes nyomással a hengerfalnak, amiáltal egyrészt egyenlőtlenül tömíte-5 nek, másrészt a hen ger falat egyenlő tlenül koptatják és így a hengerek a kopás foly­tán pontos hengeralakjukat elvesztik és azokat gyakran után kell fúrni. További hibájuk még, hogy a dugattyú-gyűrűk 10 kopásuk következtében összeeresztésüknél a hézag megnagyobbodik, ami egy bizo­nyos idő múlva átfuvást idéz elő. Végül a dugattyúgyűrű-horony üzem közben hosszirányban is kopik, ami szintén töké­lő letlen tömítést eredményez. A találmány szerinti dugattyúgyűrű mindezeket a hátrányokat kiküszöböli. A találmány szerint az eddig használa­tos dugattyúgyűrű méreteinek megfelelő, 20 két oly spirálist készítünk, melyeknek menetei között, a menetmagasságnak megfelelő hézag van. Egy-egy ilyen spirá­lis másfél menetből áll. A két spirálist elvékonyított végeikkel egymásba forgat-25 juk. Az így egymásba forgatott két spi­rális egy egészet képez. A spirálisok át­mérője a henger átmérőjénél valamivel nagyobb. Miközben a dugattyúra szerelt spirálisokat a hengerbe nyomjuk, a spi-30 rálisok a henger átmérőjére rugalmasan összenyomódnak, miközben a két spirá­lis külön-külön, tengelyük körül elcsava­' rodik és a henger falának egyenletes nyomással támaszkodik és tökéletesen 35 tömít. Az egyenletes nyomás következté­ben a henger egyenletesen kopik és a gyű­rűk kopásuk után is tökéletesen tömíte­nek, mivel összeeresztési hézaguk nin­csen. E kettős spirális a dugattyú-horony­ban rugalmasan fekszik és így hossz- 40 irányban nem kopik. A rajzon a találmány egy példaképem, kiviteli alakját láthatjuk, melytől a gya­korlatban, lényegének érintése nélkül, sokféleképen el is térhetünk. Az 45. 1. ábra a két egymásba forgatott spirá­lis keresztmetszete, a 2. ábra a két spirális egymás menet­közti hézagából kicsavarva, távlatilag és végül a 50 3. ábra a dugattyú hornyába elhelyezett egymásba forgatott spirális-gyűrűk képe oldalnézetben. Mindegyik (b, c) spirális menetei között (d, d') hézag van, mely hézag akkora, 55. hogy abba a másik spirálist beforgathat­juk. A spirálisok egyik homlokoldalát sík­felületükre köszörüljük, amiáltal ezen oldalon a (h, h') spirálisvégek elvékonyod­nak; a spirális másik (e, e') végét pedig 60 a menetemelkedés irányára merőlegesen levágjuk. *; A két spirálist úgy forgatjuk egymásba, hogy a (b) spirális (h') végét a (c) spirális (d) hézagába, a (c) spirális (h) végét pe- 65 dig a (d) spirális (d') hézagába illesztjük és a két spirálist tengelyeik körül a mene­tek közti hézagokba forgatjuk mindaddig, mig (e, e') ill. (h, h') végeik átmérő irány­ban egymással szembe nem kerülnek. A 70 spirálisokat ilyen egymásba forgatott helyzetben helyezzük a dugattyúho­ronyba. A (f) dutgattyúhorony egyik ol­dalán a spirális emelkedésének megfelelő (i) beesztergálás az (e, e') végeknek meg- 75 felelő (i') lépcsők vannak. Ezen spirális dugattyú-gyűrűk állan­dóan tökéletesen tömítenek és minden-

Next

/
Thumbnails
Contents