105435. lajstromszámú szabadalom • Elektromos berendezés elektrodarendszerrel

Megjelent 193.'i. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZAI5ADALM1 ISlRftSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 105435. szám. — Vll/d. osztály. Elektromos berendezés elektrodarendszerrel. N. V. Philips' Gloeilampen-fabriekeii cég- Eindhoven. A bejelentés napja 1931. évi január hó 14 ike. Hollandiai elsőbbsége 1930. évi március hó 1-je. Elektromos rezgések erősítésére vagy vételére való számos elektromos kisütőcső­nek tudvalevőleg az a hátránya, hogy elek­tródarendszerük könnyen jut mechanikai 5 rezgésbe, ami az ilyen csövekkel összekö­tött reprodukáló készülékekben, pl. hang­szórókban igen kellemetlen zavarokat idézhet elő. Az ilyen jelentséget gyakran a kisütőcsövek mikrofonos hatásának ne-10 vezik. Javasolták már ezen mikrofonos hatás csökkentését a kisütőesöveknek pl. guini­párnák segélyével való engedékeny elren­dezése révén. Kitűnt azonban, hogy a 15 mikrofonos hatást ezáltal nem lehet min­dig eléggé csökkenteni. Az elektródarendszeres elektromos beren­dezésre vonatkozó jelen találmányunk ezen elektródarendszer mikrofonos hatásának 20 igen kis mértékre való redukálását cé­lozza . A találmány szerinti elektromos beren­dezésnél a jelzett célból az elektródarend­-•ert célszerűen zárt burok tartalmazza, 25 meiy engedékenyen van elrendezve és olyan anyagból van, mely anyag számára a sűrűségből és a rugalmassági modulus­ból való szorzat 40.000-nél nagyobb, ha a sűrűséget gr/cm®, a rugalmassági modu-30 lust pedig kg/mm2 egységekre vonatkoz­tatjuk. Megállapítottuk ugyanis, hogy a burok elrendezésének módja és anyagának ter­mészete az, elektródarendszer mikrofonos 35 hatására nagy befolyással van. Kitűnt, hogy az elért eredmények függnek az al­kalmazott anyag sűrűségének és rugal­massági modulusának szózatától. Jó ered­nyeket érhetünk el olyan anyag alkalma­zása által, mely anyag számára az emlí- 40 tett szorzat 40.000-nél nagyobb. Igen jó eredjnényeket érünk el, ha olyan anyagot alkalmazunk, mely anyag számára az em­lített szorzat 100.000-nél nagyobb, amihez előnyösen alkalmazható a vas. 45 A találmányt részletesebben a rajzon látható föganatosítási példája kapcsán fogjuk elmagyarázni. Az ábrázolt berendezés az (1) elektro­mos kisütőcsövet tartalmazza, melynek 50 izzóükatódából, rácsból és anódából álló elektródarendszere van. A (1) kisütőcsö­vet a (2) burok tartalmazza, mely teljesen zárt és vasból van. A vas olyan anyag, melynek számára a sűrűségből és a rugal- 55 massági modulusból alkotott szorzat külö­nösen nagy. A (2) burok falvastagságát a körülményekhez képest választjuk. A mikrofonos hatás csökkenése általában annál erőteljesebb, minél nagyobb a falvas- 60 tagság. Jó eredményeket értünk el., pl. olyan vasburokkal, melynek falvastag­sága IMI mm volt. Olyan egyéb anyagok, amelyekből a (2) burkot előállíthatjuk, pl. a tantál, acél, nikkel, réz, cink. Az (1) 65 cső a (2) burok falára erősített (3) és (4) gumigyűrűk vagy gumiszalagok segélyé­vei van a (2) burokban engedékenyen el­rendezve. A (2) hurkot magát szintén engedéke- 70 nyen rendezzük el, ami (5) gumitamböcs­kék segélyével történhet, melyek a (2) bu­rok és egy (6) henger közé vannak be­fogva, mely utóbbi pl. üvegből vagy más anyagból van és a szokásos méretű (7) 75 aljzattal van ellátva, mely a (8) kontak­tuspeckeket hordja. Ez utóbbiak a (2) burok falán átvezetett hajlékony (9) huza-

Next

/
Thumbnails
Contents