105402. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagymolekolájú szerves vegyületek s azokat tartalmazó termékek oldatainak előállítására

Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 1054Ü2. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás nagymolekulájú szerves vegyületek s azokat tartalmazó termékek oldatainak, előállítására. Dr. Atier László vegyész Budapest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 15-ike. Nagymo 1 eku 1 áj ú szerves vegyületek és ill. azokat tartalmazó ipari termékek és természetes anyagok tudvalevőleg vagy oldhatatlanok, vagy csekély oldhatóságot 5 mutatnak. Ezenkívül oldhatóságuk bizo­nyos speciális oldószerekre van korlá­tozva, melyek bizonyos ipari felhasznál­hat ások céljaira gyakran igen költsége­sek. Az ipar szempontjából nagyjelewtő-10 ségű az ilyen anyagok oldhatóvátétele, va,gy oldhatóság fennforgása esetén, az oldhatóság fokozása. Ennek a ,nagyjelen tőséigű ipari problémának a megoldására vonatkozik a találmány. 15 E találmány szerint egyebek között a következő nagymolekulájú szerves anya­gokat befolyásolhatjuk oldhatóság szem­pontjából: zsíros olajok és zsírok, ezek oxidációs és poliimerizációs termékei, zsír-20 savak ós származékaik, szappanok és azo­kat tartalmazó anyaigok, természetes és műgyanták (kolofonium, mészgyanta, esz­tergyanta, gliptalgyanta, fenolok és alde­hidek kondenzációs termékeiből álló 25 gyanták, alber tolok, karbamid és hasonló aminők kondenzációs termékei aldehi­dekkel), műszairú (galalit), kaucsuk (nyer­sen és vulkanizálva), sellak, lignin, cellu­lóza és celilu-ló'zaeszterek (nitrocellulóza, 80 aeetilcellulóza) ós ezeket tartalmazó mű­anyagok (celluloid, eellon) stb. Az eljárás szerint nagymolekulájú szer­ves anyagok oldhatóságát, ill. oldhatósá­gának fokozását egy bizonyos szerves 35 oldószerbein, ill. oldószer keverékben úgy idézzük elő, hogy az oldószerben kis mennyiségiben oldásfokozó szerves anya­got oldunk fel és az oldást, az ily módon oldásitfokozó anyagot már tartalmazó ol­dattal hajtjuk végre. Oldástfokozó anyag- 40 bénít aktív gyököket tartalmazó szerves vegyületek alkalmazihatók, mint pl. feno­lok, mattolok, szialicilsav, benzoesav, mo­noklorecetsav, triklorecetsav, ezek szár­mazékai, mint pl. nitrofenolok, stb. Az 45 oldhatóságot fokozó anyaigok rendesen 2% alatti koncentrációban is hatnak, azonban sok esetben 10%-ig is terjedhet a szóban forgó oldhatóságot fokozó anyag célszerű koncentrációja. 50 Az oldhatóság fokozásának jelentősége a. különböző termékeiknél és azok különböző felhasználhatósági lehetőségeinél igen kü­lcimböziő leihet. A 287943 sz„ 289414 :sz., 289415 GZ., 321689 sz,, 321724 sz., 321725 sz., 321726 55 sz., 321727 sz., 321690 sz., 321691 sz, 321722 sz., 321723 sz., 337732 sz., 337733 sz., 337734 sz, 337735 s-z., 337736 sz., 337750 sz., 337751 sz., 341453 sz., 341431 sz. angol szabadial­maiimiban különböző eljárások Vannak le- 60 írva, melyek segítségével növényi olajok és gyanták (egyeibek között) fizikai tulaj­donságait megváltoztathatjuk. Az ezen szabadalmak szerint előállított modifikált zsíros olajok és gyanták pl. igen alkal- 65 masak lakkok előállítására. A legtöbb ilyen modifikált olaj vagy gyanta oldha­tósága azonban jóval csekélyebb, mint a lakkiparban korábban használatos olajok és gyanták oldhatósága. Jelen eljárás sze- 70 rint ismeretes lakkoldószerekben, mint pl. petroleunidesztillátumokban. terpen­tiniben stb. erősen felfokozhatjuk ezen anyagok oldhatóságát, ha 2% benzoe­savat, vagy 2% p-krezolt, vagy 3% tri- 75 kloreceitisavat tartalmazó oldószert, illető­leg oldószereket használunk az oldáshoz. Giipitalgyantáknak azokat a gyantákat-

Next

/
Thumbnails
Contents