105380. lajstromszámú szabadalom • Balkonajtózár

\ Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105380. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Balkonajtózár. Schwartz Sándor épület- és műlakatos Budapest. A bejelentés napja 1930. évi december hó 31-ike. Találmányom olyan balkonajtózárra vonatkozik, amely a balkonajtónak kí­vülről és belülről való nyitását és zárását teszi lebetővé; a három helyen alkalma-5 zott zárókampók segítségével továbbá biz­tosítja a balkonajtó két szárnyának töké­letes zárását is. Az eddig forgalomban levő balkon­ajtózárak csak a kívülről, illetőleg belül-10 ről való nyitást-zárást tették lehetővé anélkül, hogy az ajtószárnyak tökéletes zárását biztosították volna; vagy pedig az ajtószárnyaknak csak a tökéletes zárását oldották meg, a zár két oldalról való hasz-15 nálhatóságának figyelmen kívül hagyá­sával. Az ajtószárnyak tökéletes zárása azért fontos, mert a közepén záródó ajtónak alsó és felső vége utat nyit a légáramlatoknak. 20 Találmányom, a csatolt rajzon, hét áb­rán van feltüntetve, amelyek szerint az 1. ábra a balkonajtó ütköző kereteinek metszetét mutatja, a balkonajtózár két oldalán alkalmazott kilincsek feltünteté-25 sével. A 2. ábra a kilincstengelynek és az excen­ter tárcsának kapcsolatát mutatja. A 3. ábra a zár előlnézetét mutatja, A 4. ábrán a zár oldalnézete látható. Az 80 5. ábrán az ajtózár belső elrendezését látjuk. A 6. ábra az excenter-rudat két nézetben ábrázolja és a 7. ábrán a középső zárókampó látható. 35 A találmány szerinti balkonajtózár leg­fontosabb része az ovális alakú (1) excen­ter tárcsa (2. ábra), melynek (2) csapjára a (4) rugó által feszesen tartott (3) excen­terrúd (6. ábra) feje illeszkedik (4—5. ábra). Az excenterrúd az (5) zárókampó 40 (7. ábra) ovális (8) nyílásán megy keresz­tül és mozgása által idézi elő az (5) záró­kampó elforgatását és ezáltal a nyitást és zárást. A zárhoz alkalmazott, középső (5) zárókampó (9) nyílásába a felfelé és le- 45 felé nyúló s a balkonajtóba csapágyazott (6) forgózárrúd helytállóan van erősítve, mely utóbbinak felső végén a (10), alsó végén pedig a (11) zárókampó van meg­erősítve, melyeket a (6) forgózárrúd a 50 középső (5) zárókampóval egyidőben és egyformán forgat ós ezáltal az ajtónak három helyen, egyszerre történő befogása által a tökéletes zárást hozza létre. Az (1) excenter tárcsán a (7) kilincstengely (2. 55 ábra) halad át, melynek két végére erősí­tik az ismert kilincseket (1. ábra). Szabadalmi igény: Balkonajtózár, jellemezve az ovális alakú (1) excentertárcsa, a rajta áthaladó és 60 jobbra-balra kinyúló (7) kilincstengely, továbbá a tárcsa (2) csapjával össze­függő és a (4) rugó által feszesen tar­tott (3) excenterrúddal, mely az (5) zárókampó (8) nyílásán Jialad át és 65 amelynek felső végére a (10) záró­kampó, alsó végére pedig a (11) záró­kampó van erősítve. 1 rajzlap melléklettel. P alias nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents