105334. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy széntartalmú fémek metalloidok vagy ezek egyesítései keverékeinek és ötvözeteinek tömör alakítására

Megjelent 1933. évi március hó 128-én. MAGYAR ftfRÁLYF qKMTO SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105334. SZÁM. — XH/d. (XVI/c.) OSZTÁLY. Eljárás nagy széntartalmú fémek, metalloidok vagy ezek egyesítései keverékeinek és ötvözeteinek tömör alakítására. Fried Krupp A. G. cég- Essen. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 11-ike. A találmány eljárás nagy széntartalmú fémek (karbidok) és metalloidok poralakú vagy már tömörített keverékeinek vagy ötvözeteinek alakítására. 5 Ismeretes nehezen megolvasztható vagy nem-olvasztható poralakú anyagokat — az öntési eljárástól eltekintve — úgy ala­kítani, hogy azokat könnyebben olvadók­kal keverik és ezeket a keverékeket, mi-10 helyt a tömeg hő behatása folytán normá­lis nyomáson tésztaszerű lett, formákba döngölik. Ismeretes továbbá poralakú anyagoknak zsugorító eljárással, esetleg gyenge nyo-15 más egyidejű alkalmazása melletti tömö­rítése, mely eljárásnál a nyomás a lassan­kint összezsugorodó masszának a lyuka­csossá válását akadályozza meg. Uj azonban az, hogy bizonyos kritikus 20 hőmérsékletek alkalmazásával anyagok, mint a magas hőmérsékleten olvadó fé­mek és metalloidok karbidjai, meghatáro­zott, igen nagy kritikus nyomások alkal­mazásával olyan képlékeny tulajdonságo-25 kat kapnak, hogy azok, bár nagy széntar­talmuk folytán többé már fémeknek nem tekinthetők, technikailag még elérhető nagy nyomásoknál azokhoz hasonlóan gyúrhatókká válnak, míg csekély nyomás-30 hál ugyanazon hőmérsékleteken semmi­lyen képlékeny jelenségeket sem lehetett megfigyelni. E tulajdonság gyakorlati ér­tékesítésével, a találmány szerinti eljárás Segélyével könnyen sikerül a legrövidebb 35 Wő alatt az összes nagy széntartalmú fé­mek és metalloidok biztos alakítása szi­lárd, tömör testekké. Az alakítási folya­matot nagy nyomáson és magas hőmér­sékleten végbemenő folytonos folyamat­nak lehet mondani. A kritikus nyomás és 40 a kritikus hőmérséklet egymással bizo­nyos vonatkozásokban áll. Nagyobb nyo­mások valamivel csekélyebb hőmérsékle­teket követelnek meg, azonban itt a gya- • korlati ikeresztülvihetőség meglehetősen 45 szűk határokat szab meg. Az eljárást olymódon foganatosítjuk, hogy az elemeket vagy ezek vegyületeit, a kívánt összetételeknek megfelelően, fino­man porított keverékben nagy mértékben 50 tűzálló kölyüs sajtolóformába beöntjük. Ezután a formát egy kemencébe, célsze­rűen elektromos kemencébe behelyezzük és hevítjük. Eközben, amennyire az az egyes komponensek között lehetséges, már 55 a komponensek ötvözete vagy vegyülete jön létre. Ha a kritikus hőmérsékletet elértük és a kölyüre kritikus nagyságú erős nyomást fejtünk ki, miközben a forma tartalma a 60 megfelelő magas hőmérsékleten van, ak­kor a forma tartalma kezd képlekennyé válni és a nyomás a porkeveréket tömör, szilárd idomtestekké tömöríti. A befütés folyamata a végsőkig rövidíthető, a sajtó- 65 lás maga csak másodpereeket igényel. Ha a sajtolás megtörtént, akkor a formát a tartalmával együtt kihűlni hagyjuk. Az eljárást oly módon is foganatosíthat­juk, hogy nem az elemekből, hanem ezek- 70 nek vegyületeiből indulunk ki. Az eljárás akként is keresztülvihető, hogy egyáltalán nem porkeverékekből, hanem zsugorított vagy öntött vagy vala­milyen más módon (pl. sajtolással vagy 75 csurgatással) már tömörített nagy szén­tart almii fémekből, metalloidokból vagy ezek keverékeiből és vegyületeiből indu-

Next

/
Thumbnails
Contents