105333. lajstromszámú szabadalom • Homogén páncéllemez

Megjelent 1933. évi március hó 128 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105333. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY. Homogén páncéllemez. Fried Krupp A. G. cég1 Essen. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi jnlius hó 30-ika. Homogén páncéllemezen — amelyhez itt a páneélfedőlemezeiket is hozzászámítjuk — laeélötvözetből előállított lemezt értünk, amelynek egész keresztmetszetében egyen-5 letes szerkezete van, tehát pl. nincs egy­oldalt edzve vagy cementálva és edz ve. A legértékesebb ismert homogén páncélle­mezek oly acélötvözetekből vannak ké­szítve, amelyek körülbelül 025—0-35% 10 szeneit, 3—5% nikkelt, 1—1'8% krómot és néha 0—0-5% molibdént tartalmaznak. Ezen isimert páncéllemezeknél a molib­dénadalék a hőkezelés megkönnyítésére és a megeresztési ridegség veszélyének 15 elhárítására való. A nikkeltartalom a szí­vósság hordozójaként szerepel, és mint­hogy különösen nagy szívósságra helyez­nek súlyt, a nikkeltiartalmat legalább 3-5%-iban állapítják meg. 20 Beiható kísérletekből kitűnt, hogy a pán­céllemezeknek szívóssága és ezzel együtt az azt találó lövedékekkel szemben való ellenállóképessége különösen rézsútos lö­vésnél •— és robbanó gránátok átütése 25 elleni biztonsága nemcsak hogy nem csök­ken, hanem még jelentékenyen növelhető, ha a nikkeLta irtaim at körülbelül 3%-ra vagy ennél kevesebbre csökkentjük, ha egyidejűleg a széntartalma.t körülbelül 30 0-26%-ira vagy kevesebbre csökkentjük és a krómtartalmat legalább 2%-ra, körül­belül 4%-ig, körülbelül 0-15—1% molibdén egyidejű jelenléte mellett, felemeljük. A molibdén hatása körülbelül kétszeres vagy 35 háromszoros wolframtartalom révén is elérhető. A mikkel csekély, kis vastagságú páncéllemezeiknél egészen elmaradhat. A krómtartalom felső hatása körülbelül 5%-iniál van. Az itt javasolt páncéllemez 40 megadott jobb voltának az oka szerintünk az, hogy az átalakulási pont a melegítés­nél, amely ponton az edzést követő meg­eresztési kezelésnél neim szabad túlmenni, az új páincéllemezieiknél lényegesen maga­sabban van, mint az eddigelé ismeretes 45. nikkeidúsabb páncéllemezeknél, úgy hogy az új páncéllemez megeresztési izzítását körülbelül 700°-ig terjedő hőmérsékletek nél is ilehet elvégezni. Ez a magasabb meg­eresztési izzítás azonban, amelyet a nik- 50 keldúsabb ós krómszegényebb páncélleme­zeknél niem lehet alkalmazni, a páncélle­meznek lényegesen magasabb szívósságot ós ezzel együtt a lövedékek behatolása ellen lényegesen nagyobb ellenállóképessé- 55, get ad. Ugyanis a megadott összetételű javított, azaz edzett ós az említett módon megeresztett páncéllemezek számára kö­rülbelül 35 mkg/cm2 -t meghaladó rovát­kolási szívósságot kapunk (normális 60 Charpy próba) körülbelül 70 kg/mms húzószilárdságnjál. Ugyanezt a magas szívósságot, bár cse­kélyebb szilárdságnál, még — a melegítés­nél magasan fekvő átalakulási pont foly- 65. tán — körülbelül 750°-ig terjedő hőmér­sékleteknél végzett egyszerű izzítással is elérhetjük. A találmány szerinti páncéllemez elő­nyei: a lövedékek behatolásával szemben 7 0 . való lényegesen növelt ellenállóképessége ós egyidejűleg a csekély nikkeltartalom alkalmazása vagy a iniikkeladailék elha­gyása folytán az előállítás lényeges ol­csóbbodása. 75 A találmány szerinti páncéllemez külö­nösen előnyös foganatosítása példái gya­nánt a következőket adjuk meg: 1. példa: 100 mm vastag homogén pán­céllemez, amelyben körülbelül 0-19% szén,

Next

/
Thumbnails
Contents