105281. lajstromszámú szabadalom • Változtaható kapacitású villamos kondenzátor berendezés

Megjelent 1933. évi március hó 28 3-én. MAfiYAR K ! IÍÁLYI Jtliltl 855 SZAIUDAUÍI MRrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105281. SZÁIM. — VII, j. OSZTÁLY. Változtatható kapacitású villamos kondenzátorberendezés. The Amalgamated Press Limited londoni cég1 London, mint Edwards Norman Frederick és Dowdingr George Victor londoni lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 30-ika. Angolországi elsőbbsége 1931. évi február hó 4-ike. A találmány változtatható kapacitású villamos kondenzátorberendezés, különö­sen drótnélküli vevőberendezésekhez. Az újabb drótnélküli berendezésekben a bizo-5 nyos hullámsávra való hangolást rend­szerint fix induktanciák és változtatható kondenzátorok alkalmazásával foganato­sítják, mely kondenzátoroknak 180°-nyi szögig elforgatható és akként alakított 10 szárnyai vannak, hogy azok u. n. kompen­zált kapacitás-változtatást, vagyis pl. az egyenesvonalú kapacitás-változtatástól el­térően, a kapacitás logaritmusa, a frek­vencia, illetve a hullámhossz és a konden-15 zátormozgás közötti egyenesvonalú vi­szpny-t adják. Avégből, hogy a berendezés egy második hullámsávra ís reagáljon, rendszerint kapcsolótáblás kapcsolószer­kezetről gondoskodnak, mely az alkalma-20 zott fix induktancia értékét szabályozza. Ennek a kapcsolásnak azonban több hátránya van. A kapcsolót járatlan keze­lők gyakran összetévesztik a. be- és ki­iktató kapcsolóval és kapcsolótáblán lévő >5 alkalmazása nehézségekhez és helytelen huzalösszeköttetésekhez vezet. Ezenkívül, hacsak nem számolnak a cserélhető han­goló skála alkalmazásával járó kompliká­cióval ós költségtöbblettel, fennforog még {0 az a nehézség, hogy különböző hullám­sávokhoz két átvivő készülékkel kapcso­latban egyetlen skála-leolvasással dolgoz­nak. Megkísérelték már a hangoló kondenzá-Í5 torok mozgatható szárnyainak forgását egy kapcsoló működtetésére felhasználni, ez esetben azonban a mozgatható szár­nyaknak két hullámsávra vonatkozó skála-leolvasásokra való kiterjesztése vé­gett kölcsönzött, megnövelt mozgás oly 40 szárnyak alkalmazásához vezetett, melyek egyenesvonalú kapacitás-változtatást ad­tak, ami a modern berendezések szempont­jából kedvezőtlen. A találmány szerint mind e hátrányo- 45 kat úgy küszöböljük ki, hogy kompenzált típusú villamos kondenzátort és ezzel oly összeköttetésben álló kapcsolót alkalma­zunk, hogy a kondenzátor valamely moz­gatható részének mozgása a kapcsolót 50 akként működteti, hogy a kondenzátort tartalmazó áramkör egy részének villa­mos állandói megváltoznak. A kondenzátort célszerűen 360°-nyi szöggel elforgatható tengellyel működtet- 55 jük, megjegyzendő azonban, hogy kisebb szöggel való elforgathatóság is alkalmaz­ható. A találmány előnyei különösen ak­kor érvényesülnek, ha a kapcsolószerkeze­tet, a kondenzátor közvetlen hatása alatti 60 működtetés végett, magára a kondenzá­torra szereljük fel; e szerkezeti megoldás a huzalösszeköttetéseket és a, szerelést a legnagyobb mértékben egyszerűsíti. A kívánt kompenzálást a kondenzátor- 05 szárnyak egyik csoportjánali kivágásaival érhetjük el; ugyanezen okból azonban pl. lyukazásokat is alkalmazhatunk. Azt ta­láltuk, hogy a kívánt alak eléréséhez cél­szerű az a módszer, mely szerint, miután 70 a mozgószárnyak alkalmazandó típusát ki­választottuk, e szárnyakat a kondenzátor helytálló szárnyaihoz képest elforgatjuk és a helytálló szárnyak anyagát fokozato­san, akként vágjuk ki, hogy a mozgószár- 75 nyiak mozgási középpontjának mindkét

Next

/
Thumbnails
Contents