105279. lajstromszámú szabadalom • Berendezés abszorpciós tornyok, mosótornyok és más ilyen tornyok permetezésére

Megjelent 1933. évi március hó 193 3-én. ''AGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105279. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Berendezés abszorpciós tornyok, mosótornyok és más ilyen tornyok permetezésére. Wolinski Károly vegyész Berlin. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 24-ike. Abszorpciós tornyok, mosótornyok és más ilyen tornyok permetezése annyiban okoz nehézségeket, hogy nincsen olyan ké­szülék, amely az összes tekintetbe jövő 5 folyadékok és valamennyi alkalmazásra kerülő toronykeresztmetszet számára tel­jesen egyenletes permetezést biztosítana. Ismeretesek ugyan különböző berendezé­sek, amelyek például a tornyokban elren-10 dezett ütköző felületekből, túlfolyása fene­kekből, több egymás fölött fekvő nyílással ellátott, a folyadékot gömbfelület alakjá­ban elosztó fúvókákból, forgó permetező berendezésekből vagy más ilyen szerkeze-15 tekből állanak. Mindezek azonban egyál­talán nem felelnek meg azoknak a köve­telményeknek, amelyeket különösen nagy­méretű tornyok esetén ki kell elégíteni. Az ütköző felületek a permetezési folya­tó dékot rosszul osztják el. Nagyméretű túl­folyása fenekek nem állíthatók elő gazda­ságosan kerámiai vagy más ilyen olcsó anyagokból, amelyek különösen maró fo­lyadékok esetén jönnek tekintetbe. Ftivó­!5 kák vagy más hasonló készülékek kris­tálytartalmú vagy szennyező folyadékok alkalmazásánál könnyen eldugulnak és így üzemzavart okoznak. A találmány szerinti berendezés a kitű-0 zött célt teljesen eléri és az előzőkben is­mertetett hátrányokat megszünteti. A találmány szerint a tornyot kitöltő test rétegének egész keresztmetszete fölött vagy rostélyon, illetve más ilyen tartó 5 alkatrészen több csatornát alkalmazunk, amelyek fölött hozzávezető csatornákat rendezünk el. A hozzávezető csatornákat központos fekvésű tápláló tartály látja el permetezési folyadékkal. Valamennyi csa­tornának a permetezendő felület szerint 40 megállapított távolságokban ós méretek­ben túlfolyói vannak. A találmány értelmében a csatornák nemcsak a tornyot kitöltő testben, hanem e fölött is rendezhetők el, aminek révén 45 minden egyes sugárnak a töltő test felü­letére való ütközésekor a folyadék további szétosztása következik be. A mellékelt rajz a találmány szerinti berendezés példaképem kiviteli alakját 50 vázlatosan tünteti fel. Az 1. ábra a torony és a találmány szerinti permetező berendezés középhosszmet­szete. A 2. ábra a berendezés felülnézete. 55 A (2) torony (1) töltő teste fölött közé­pen a (3) tápláló tartály van, amelyhez a folyadékot a rajzon fel nem tüntetett cső útján vezetjük és amelynek több sugár­irányú (4) kifolyó csőtoldata van. 60 A (4) csőtoldatokból kilépő folyadék a sugárirányban elrendezett (5) hozzávezető csatornákba jut. Ezeknek a csatornáknak (6) túlfolyási toldatai vannak, amelyek az alattuk fekvő (7) elosztó csatornákat táp- 65 lálják és amelyek nagyságát a (7) csator­nák méretei szerint állapítjuk meg. A (7) csatornáknak ugyancsak (8) túlfolyási toldatai vannak, amelyeket a permete­zendő felület szerint alakítunk. 70 Ez a berendezés az egész toronykereszt­metszet teljesen egyenletes permetezését teszi lehetővé, az bármely tetszőleges anyagból gazdaságosan előállítható, tehát minden toronyméret és valamennyi per- 75 metezési folyadék számára alkalmazható. Szennyeződés vagy kristályok lerakódása üzemzavart nem okoz, mert a tisztátlan-

Next

/
Thumbnails
Contents