105253. lajstromszámú szabadalom • Ablak, ajtó és nyitható válaszfal

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^|||||p SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105253. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Ablak, ajtó és nyitható válaszfal. Marton Dezső ny. állami tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi június hó 30-ika. A találmány ablak-, ajtó- és nyitható válaszfalra, általában épületek falnyilásai­nak csukható ós nyitható zárószerkeze­tére vonatkozik. Az új zárószerkezet a 5 tolóablakok és ajtók elvén alapul és amel­lett, hogy szerkezete az eddigelé ismert ajtók és ablakok szerkezeténél egyszerűbb és olcsóbb, az ily szerkezetekkel szemben támasztott követelményeket úgy gyakor­ló lati, mint szépészeti szempontból, fokozott mértékben elégíti ki. A találmány megfelelő szerkezeti ki­képzéssel, ablakoknál, ajtóknál és rendes körülmények között két helyiséget egy-15 mástól elválasztó, szükség esetén eltávolít­ható válaszfalaknál alkalmazható. A csa­tolt rajzon, példaképen, csak egy ablak van feltüntetve, amely rajz kapcsán a ta­lálmány elvét a leírás ismerteti. Az 20 1. ábra félig nyitott ablak elölnézete. A 3. ábra vízszintes metszet, míg a 2. ábra töredékes részletrajz. A 3. ábrán metszetben feltüntetett ablak nyílásának két oldalán, a falban, egy-egy 25 (11) üreg van kiképezve, amely pl. deszka­lapokkal lehet bélelve. Az ablakot alul és felül szegélyező (12, 13) deszkalapon a (14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b) vályúkat al­kotó (17) fémsínek futnák végig. 30 A magyarázat szempontjából elsősorban csak a (14a, 14b) vályúkat és az azokban eltolható (18a, 18b, 19a, 19b) ablaktáblákat vesszük figyelembe, amelyek kapcsán a leírás a működés módját ismerteti: 35 A (14a, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b) vályúk a bennük eltolható (18a, 18b, 19a, 19b, stb.) ablaktáblák vezetésére szolgálnak. Az ab­laktáblák ezekben a vályúkban a (11) üreg hátsó (11A) faláig tolhatók el, amint ezt a 3. ábrán a (18a, 18b, 25a, 25b) ós a (26a, 40 26b) ablaktábláknál látjuk. A találmány könnyebb ínegérthetése céljából először csak a (14a, 14b) vályúkat és az azokban eltolható (18a, 18b), vala­mint (19a, 19b) ablaktáblákat vesszük te- 45 kinteitbe. A feltüntetett példában ezek a (18a, 18b, 19a, 19b) ablaktáblák például falemezből készülnek és arra szolgálnak, hogy az ablaknyílást kívánságra fény­mentesen elzárhassuk. 50 Az 1. és 3. ábra baloldalán ezek a (18a, 18b) ablaktáblák a (11) üreg hátsó (HA) faláig hátratolt helyzetüket foglalják el és így az ablaknyílást ezen az oldalon szabadon hagyják. 55 Az 1. ós 3. ábra jobboldalán a (19a, 19b) ablaktáblák balra húzva láthatók és így az ablak nyílását elzárják. A találmány értelmében az ablaktáblák, amint ez a rajzokból látható, nem csukló- 60 pántok körül fordulnak meg, hanem saját síkjukban tolhatók el. Ha a 3. ábrán baloldalt látható (18a, 18b) ablaktáblát, az ablak csukása végett, záróhelyzetébe akarjuk hozni, akkor (20) 65 fogantyújánál fogva jobbra húzzuk. A 2. ábra töredékes rajzán az (a) nyíl a (18b) ablaktábl'a mozgásának irányát mutatja. A (18b) abüJaktábla az (a) nyíl értelmében eltolódva az ablak (11) üregé- 70 bői kicsúszik. Közben a 2. és 3. ábrán lát­ható (21) nyúlványán vagy más megfelelő helyén rögzített (22) csapszeg a (18a) tábla (23) hasítékában végigcsúszik, amély moz­dulat egy középállását a 2. ábrán baloldalt 75 látjuk. Mihelyt a (22) csapszeg a (23) hasíték (24) végére ért (2. ábra), a (18a) ablaktáb­lát, további útján, kényszermenetben viszi

Next

/
Thumbnails
Contents