105248. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vegyes sók előállítására

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAO YA K KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSAO SZABADALMI LEÍRÁS 105248. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás vegyes sók eló'állítására. I. G. Farbenidustrie A. G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi március hó 5-ike. Németorfizági elsőbbsége 1030. évi március hó 7-ike. Olyan eljárások már ismeretesek, ame­lyek szerint a kalciumnak pirokatechin és pirogallol szulfosavaival képezett vegyes sóit előállíthatjuk. E vegyessókat úgy 5 kapjuk meg, hogy kálciumoxidot, illetve kálciumhidroxidot az említett szulío­savaknak alkáliákkal vagy aminokkal képezett sóira engedünk hatni. Azt találtuk már most, hogy a pirofca-10 teehin, illetve helyettesítési termékei, pl. pirogallol, diszulfosavainák új káleium­vegyessóihoz jutunk, ha az említett szulfosavak alkálisóira egyrészt valamely vízben oldható kálciumsót, pl. kálcium-15 kloridot vagy káleiumnitrátot, vagy kál­eiumacetátot, másrészt alkálilúgokat vagy kálciumhidroxidot engedüink hatni. A keletkezett termékek a komplexképző (1) móljára egy grammatom kálciumot 20 tartalmaznak. Az előállításnál pl. akiként járhatunk el, hogy a szulfosavas só vizes oldatát a kálciumsó 1 móljával hozzzuk össze és aztán alkálilúggal semlegesítünk. Eközben alkálilúg kb. 1 egyenértéksuly-25 nyi mennyiségét használjuk el, úgyhogy % mol klórkálcium és Vs mol kálcium­hidroxid fog hatni. Vagy pedig a szulfo­savas só oldatát Vi mol klórkálciummal hozhatjuk össze és az oldatot kálcium-30 hidroxiddal semlegesíthetjük. Uigyanezt az eredményt úgy is elérhet­jük, hogy a pirokatechindiszulfosavas só oldatát savval hozzuk össze ós azután kál­ciumhidroxiddal semlegesítünk. Elkkor 35 mindjárt a hozzáadott sav következtében kálciumsó keletkezik, úgyhogy gyakor­latilag ugyanazt kapjuk, mint az előző esetben. Az összetevők mennyiségi arányai te­kintetében nem vagyunk pontosan egyen- 40 értékű mennyiségekhez kötve, így pl. nem árt, ha fölös klórkálcium van jelen. Hasonlóképpen semlegesítés helyett úgy gyengén savanyít, mint gyengén lúgos reakciót engedhetünk meg. A képződött 45 sókat pl. vízben oldható szerves oldósze­rekkel végzett kicsapással választhatjuk le és célszerűen levegőn szárítjuk. Az új termékek összetételük folytán különböznek az említett szulfosavak eddig 50 ismert vegyessóitóil, különösen pedig azoktól a vegyessóktól, melyeket kalcium­hidroxidmaik az említett szulfosavaikra kifejtett hatása folytán kapunk. Az utóbbi eljárás pl. pirokatechindiszulfosiavas 55 nátriumból olyan terméket szolgáltat, amely 2 moil pirokatechindiszulfosavas nátriumra 1 grammatom kalciumot tar­talmaz; l girammatom kalciumra 4 gramm­atom nátrium esik. 60 Az új eljárás ellenben, pil. pirokate­eb kidiszn 1 fosavas nátrium használatánál, olyan terméket ad, mely 1 mol pirakate­ohin dí szül fosavas nátriumra 1 gramm­atom kalciumot tartalmaz, ezenkívül pe- 65 dig — ós ez a meglepő és új — szulfosaiv­maradékhoz egyéb behatásokat szemben rendkívül szilárdan kötött niátriuma.to­mok egyike a kalcium egy egyenértékű mennyiségével cserélődött ki, míg a ka.1- 70 cium másik egyenértékű mennyisége nyilvánvalóan a hidroxilcsoportokhoz van kötve. Az említett só molekulaképlete: CeHsOsSsNaCa + 3 bis 4H2 0. 75 Az aliább következő 1—4. példák adatai szerint előállított só kb. 12%-os oldata majdnem szövetizotóniás, ami nagy mol e-

Next

/
Thumbnails
Contents