105238. lajstromszámú szabadalom • Cserző eljárás

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105238. SZÁM. — Xl/a. OSZTÁLY. Cserző eljárás. United Shoe Machinery Corporation cég- Paterson, New-Jersey és Boston, Massachusetts, mint Matthew Melville Merritt technikus middletoni lakos jogutódja. Pótszabadalom a 103014 sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1931. évi március hó 12-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1931. évi január hó 24-ike. A találmány a 103014. lajstromszámú törzsszabadalomban védett cserző eljárás továbbképzése. A törzsszabadalom ban olyan eljárást ismertettünk nyersbőrök és 5 irhák cserzésére, melynél korhol ássál nyújtott nyersbőröket vagy irhákat, telje­sen szétterített állapotban, levegőn cser­zőanyaggal hozunk össze. A cserzendő nyersbőrök kezelését a törzsszabad aloin-10 ban ismertetett eljárás szerint asztalon vagy pedig üvegből, sárgarézből stb. ké­szült lapokon végeztük. A találmány sze­rint a nyersbőröket vagy irhákat olyan támasztóelemek tartják, melyeket a ki­lo egyenesített nyersbőrökkel együtt külön­böző helyzetekbe hozhatunk és amelyek a nyersbőrök kezelését megkönnyítik. A találmány szerint továbbá a nyersbő­röket vagy irhákat olyan hordozható vagy 20 eltávolítható támasztóelemeken kezeljük, melyeknek szólei hajlékonyak. Ha az ilyen támasztóelemek széleit felhajlítjuk, azok tálakká vagy vályúkká válnak, me­lyek ekkor a cserzőanyag számára folya-25 déktartályt alkotnak és az egyes munka­darabokat szétterített vagy kiegyenesí­tett helyzetben tartalmazzák. A nyersbő­rök vagy irhák egyik oldalát a még lapos támasztóelemeken először is folyékony 30 cserzőanyaggal hozzuk össze. Ezután a nyersbőrt, a hozzátartozó támasztóelemen megfordítjuk, majd a támasztóelemeK széleit felhajlítjuk. A támasztóelemek ek­kor folyadék tartályok is, melyek a bőrök 35 megfordítása után az azok másik oldalára felvitt cserzőanyag kifolyását meggátol­ják és a nyersbőröket teljesen szétteríteti helyzetben tartják. A kezelt nyersbőröket ezután támasztóelemeikkel együtt közvet­lenül egymás fölé rakhatjuk ós az előcser- 40 zés vagy átcserzés bekövetkeztéig ebben a helyzetben tarthatjuk. Ezáltal jelenté­keny térmegtakarítást érünk el, a nyers­bőröket pedig, teljesen kiegyenesített helyzetben támasztóelemeikkel együtt ré- 45 tegekben tarthatjuk mindaddig, míg a bőrrostok lekötése meg nem történt. A nyersbőröknek a támasztóelemekkel együttes rétegezését természetesen megis­mételhetjük, ha a nyersbőrökre további 50 cserzőanyagot akarunk felvinni. Előcser­zett nyersbőrök készrecserzését azonban dobokban vagy kádakban is végezhetjük. A mellékelt rajz a találmány szerinti eljáráshoz használt támasztóelem egyik 55 foganatosítási alakját példaképen tün­teti fel. Az (1) támasztóelemek célszerűen terí­tők vagy táblaszerű lapok vagy darabok, vastag szélek nélkül. Mindegyik támasztó- 60 elem egyenletes vastagságú és legalább szélein hajlékony. A támasztóelemek (2) széleit felhajlítjuk, hogy a normális hely­zetben lapos támasztóelemieket tálakká vagy folyadéktartályokká alakítsuk át. 65 A támasztóelemek célszerűen vízálló anyagból vannak, melyhez a korholt bői­egyik oldala meglehetősen jól hozzátapad. A nyersbőrökkel megrakott (1) támasztó­elemeket a (3) asztalra helyezhetjük, 70 melynek ékalakú (4) lécei az (1) támasztó­elemek széleit felhajlított helyzetben tart­ják. Az egyetlen nyersbőrt tartó (1) tá­masztóelem a (3) asztal felületéhez ido-

Next

/
Thumbnails
Contents