105231. lajstromszámú szabadalom • Önműködő tengelykapcsoló automobilok és hasonló gépjárművekhez

Megjelent 1933. évi febru ár hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 105231. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Önműködő tengelykapcsoló automobilok és hasonló gépjárművekhez. Nagy Pál Sándor oki. g-épészmérnök Budapest, A bejelentés napja 1931. évi április hó 17-ike. Minden szabadonfutóval, vagy syn­chronizáló körmös kapcsolóval működő sebességváltómű esetén a motor lendítő­kerekén levő tengelykapcsolót csupán az 5 első sebességi fok, illetőleg az utóbbi ese­tén az irányváltó beváltása alkalmával a jármű helyből való megindítása alkalmá­val kell oldott állapotban tartani. A többi sebességi fokra való átváltásnál, vala-0 mint a visszaváltásoknál a tengelykap­csoló oldása felesleges, mert a lökésmen­tes kapcsolódást a szabadonfutómű, ille­tőleg synchronkaposolású körmös kap­csolók végzik el. 5 A találmány célja mentesíteni a veze­tőt indítás alkalmából is a tengelykap­csoló fárasztó és ügyességet kívánó mű­ködésétől, melyre különösen az úrvezető, valamint a rengeteg indítást végző autó-0 busz vezető szempontjából van szükség. Az 1. ábra a tengelykapcsolót példakép­peni vázlatos megoldásában, hosszmet­szetben, a, 5 2. ábra pedig példaképpeni vázlatos megoldásban különböző jellemző kereszt­metszetében mutatja. A motor tengelyére (1) szilárdan ékelt és csavarokkal (2) megerősített tengely-0 kapcsolóházra (3) könnyen kilendíthetően van (három darab) eentrifugálpofa (4) ágyiazva, melyeket egy-egy visszaterelő rugó (5) szorít nyugalmi helyzetébe. A visszaterelő rugók (5) akkora előfeszítést 5 kapnak, hogy a eentrifugálpofákat (4) még a mótor normális üresjárati fordu­latszámánál is a belső nyugalmi helyze­tűikbe szorítják. A körben elhelyezett szorítórugók (6) a szorítógyűrűket (7) 0 görgök (8), vagy más megoldásban bil­lenő peckek segítségével szorítják a cen­trifugálpofák (4) ékalakú kényszerpályá­jára (9), ill. pecekfészkére. A belső nyu­galmi helyzetére szorított centrifugálpo­fák (4) ezáltal oldva tartják a tengely- 45 kapcsolót, ha azonban a motor fordulat­száma az üresjárati fordulatszám fölé emelkedik, a centrifugális erő rohamos emelkedése a eentrifugálpofákat (4) ki­lendíti a szélső helyzetbe és nekifeszíti a 50 tengelykapcsolóház (10) peremszerű ré­szének. Az ékalakú kényszerpályán (9) legördülő görgők (8), illetőleg a másik véghelyzetbe billenő peckek a szorítógyű­rűt érintkezésbe, majd fokozatosan nyo- 55 másba hozzák a hajtótárcsa (11) dörzsbe­téteivel, mely az ellengyűrűhöz szorulva súrlódás útján a motor nyomatékát át­veszi és a hozzá csavarolt csavarmenet­szerűen húzagolt agy (15) útján tovább- 60 adja a sebességváltómű benyúló tenge­lyének (16). A kilendült centrifugálpofák (4) vég­helyzetükben fixen akadva a tengely­kapcsolómű további működésében mind- 65 addig semmi szerepet nem játszanak, míg a motor fordulatszáma az üresjárati fordulatszámra le nem csökken, mikor is a centrifugális erő lecsökkenvén túlerőbe jutnak a visszaterelő rugók (5), melyek a 70 eentrifugálpofákat (4) belső nyugalmi helyzetükbe hozzák és ezáltal az ékpályák (9) és görgőg, vagy más szerkezeti kivi­telnél a billenőpeekekkel a szorítógyűrüt <7) leemelik a hajtott tárcsa dörzsbeté- 75 teiről, mivel a dörzskapcsoló oldódása bekövetkezett. Annak megakadályozására, hogy a motor fordulatszámának leesÖkkené­sekor a részlegesen túlerőbe jútó vissza- 80

Next

/
Thumbnails
Contents