105228. lajstromszámú szabadalom • Utcai gázlámpákhoz való szabályozócsap

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105228. SZÁM. — Il/d. OSZTÁLY. Utcai gázlámpákhoz való szabályozócsap. Rrolupper József vasúti jelzőlámpa-, fém- és bádogárugyár r. t. cég- Budapest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 9-ike. A közvilágításhoz használt gázlámpák nagy részénél a lángzókat két csoportra osztják. A világítási időszak kezdetén mindkét csoport lángzóit (rendszerint 5 összesen négy lángzót, mert mindegyik csoportnak két-két lángzója van) meg­gyújtják, egy bizonyos idő után, pl. éjfél­kor, az egyik csoport lángzóinak eloltása által fél-világításra térnek át és végül, 10 hajnalban a gázcsap elzárásával mindkét csoport lángzóiit eloltják és csak az éjjel­nappal égő gyujtóláng marad égve. Ed­dig a két lángzócsopoi'tot két különálló csap szolgálta ki. 15 Újabban a gázszolgáltató vállalatok a kezel és e g yszer űs í r é sér e m e gk ív án j á k, hogy az összes műveleteket, egyetlen csap­pal lehssen elvégezni ós emellett a gyuj­tóláng tekintetében, mely — ha úgy, mint 20 eddig, állandóan ég — jelentékeny meny­ryiyégű gázt fogyaszt, nagyobb takaré­kosságot kívánnak meg. A találmány szerinti szabályozócsap mindkét feladatot megoldja. Az, összes 25 lángzócsoportokat a megkívánt sorrend­ben egyetlen forgócsap szolgálja ki, mely­nek elosztó csatornája vezeti a gázt a mindenkor égő lánigzóhoz. A csap a gyujtólángot mindaddig, amíg a. lángzók 30 égnek, eloltva tártja, sőt a gyujtóláng­niak is két fokozata van, nevezetesen egy rendkívüli kis nappali láng és a tulaj­donképpeni gyujtóláng, mellyé a nappali láng csak a gyújtás pillanatában, egészen 35 rövid időre nyúlik meg. A mellékelt rajz a találmány szerinti szabályozócsapnak példaképpeni fogaria­tosítási alakját tünteti fel. Az 1. ábra a osap függőleges metszete, a 2. és 3. ábra a,z 1. ábra 2—2 és 3—3 vo- 40 nalai szerint vett metszetek. A 4. ábra a csap felülnézete. Az 5a, 5b és 5c ábrák a csap vezérlő hor­nyát síkba kiterítve és az alattuk levő vázlatos keresztmetszetek a hozzájuk tar- 45 tozó csaphelyzeteket mutatják. A gáz az (1) csövön lép be, mely a szű­kebb (2) furatban folytatódik. A <2) furat­hoz derékszögben csatlakozó (3) csatorna lehetővé teszi a szerkezetnek táv,gyújtó- 50 val való működtetését, de a. távgyujtó­osatlakozitatást (4)-mél elzárva képzeljük. A két lángzócsoporthoz az (5, 5) furatok vezetnek. A lángz,ókhoz menő vezetékeket a (6, 6) csonkokhoz csatlakoztatjuk (2. 55 ábra). Az (1, 2, 5) furatokat a helytálló (7) csaptörzsök tartalmazza. Ugyanebben, van még a (8) furat is (1. ábra); ezen és a derékszögben hozzá csatlakozó (9) fura­ton keresztül (1. ós 3. ábra) a gáz a 60 gyujtólánghoz áramlik. Ha a csap táv­gyujtással dolgozik, akkor a gyujtóláng a gázt a (10) esapházhoz erősített (11) tol­dat (12) furatán át kapja, melyet, ha a csapot nem rendezz,üli be távgyujtásra, 65 (13)-nál elzárunk. A (11) toldat aszerint, liogy a távgyujtóesatlakozás melyik ölda,­lon van, jobbról vagy balról erősíthető a (10) csapházhoz. A lángzócsoportok táv­gyujtóvezetékeit a (15, 15) csonkoknál 70 csatlakoztatjuk, melyek kézi üzemnél zártak. Az összes vezetékeket, természetesen csak kézi üzeminél, a (16) forgó tolattyú szabályozza, melyet a (17) karnál fogva 75 forgatunk és melyet a (18) csappanó re­tesz a kellő helyzetekben könnyen oldha­tóan rögzít. A vezérlést a (16) tolattyú

Next

/
Thumbnails
Contents