105199. lajstromszámú szabadalom • Berendezés pénzbedobással működtetett automatikus készülékeken a pénzcsatornáknak, illetőleg e csatornák nyílásainak védelmére

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105199. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Berendezés pénzbedobással működtetett automatikus készülékeken a pénzcsatornáknak, illetőleg e csatornák nyílásainak védelmére. Magyar Telefonautomata r. t. Budapest. A bejelentés napja 1929. évi december hó 31-ike. A találmány pénzbedobással működte­tett automatikus készülékekben, különösen telefonautomatákban az érmét vezető csatornáknak, illetőleg a csatornák nyí-5 lásainak védelmére vonatkozik. A ta­lálmány szerinti berendezés célja az ér­mékkel elkövetett csalások megakadályo­zása és ennek megfelelően a találmány úgy az érmét a készülékbe bevezető csa-0 tornára, mint a visszaadandó érmét kive­zető csatornára is vonatkozik. A megfigyelt csalások egyik módja az, hogy a bedobandó pénzérmét, p. o. vé­kony drótra erősítik, így bocsátják a be-5 vezető csatornába, majd az automata mű­ködtetése után visszahúzzák. Az, automata által visszaadott pénzdarabot kivezető csatornát viszont eltömik, úgy hogy a pénz jogos tulajdonosa azt nem kapja !0 vissza. A találmány ezeknek, valamint alább még megjelölt egyéb beavatkozá­soknak megakadályozását célzó szerkeze­tekre vonatkozik. A bedobott pénzdarab visszahúzásának 15 megakadályozására a pénzbevezető csa­jtorna bedobó nyílása mögött -e nyílást; részben vagy egészben elfedő, de a bedo­bott érme elől kitérő szervet alkalmazunk. Példakénti megoldást az 1. ábra hátsó né-10 zetben, a 2. ábra keresztmetszetben mu­tat. A pénzérmét a (11) bevezető csator­nába annak (12) nyílásán át vezetjük be. A (12) nyílás mögött (13) nyelvecske függ, mely a (14) konsolban (15) csap körül 15 lengethető. Rajzolt helyzetében a nyel­vecske a (12) nyílást részben elfedi, for­gatható ágyazása következtében a bedo­bott érme elől kitér, az esetleg visszahú­zott érmét 'azonban a csatornában fogva tartja, illetőleg annak kihúzását megaka- 40 dályozza. A találmány másik része a pénzkivezetö csatorna védelmére vonatkozik. Példa­kénti megoldást a 3. ábra elölnézetben, a 4. ábra hosszmetszetben mutat. A kivezető 45 (16) csatorna alsó része (.1.7) üvegcsőben végződik, mely egyrészt a csatorna (18) könyökében, másrészt a (19) keretben van ioglalva. A csatornából kihulló pénzérme a rézsútos (20) pihenőbe esik, melynek 50 (21) pereme az érmét megakasztja. Az üvegből, vagy valamely más, áttetsző anyagból készült (17) cső célja, hogy rej­tett eltöméseket lehetetlenné tegyen. A (17) csőszakaszt célszerűen, a 3. és 4. 55 ábrákban feltüntetett módon, vertikális helyzetben szereljük és átmérőjét na­gyobbra választjuk, mint az érme átmé­rője. Ezzel elérjük azt, hogy több érme nem gyülekezhetik a csatornában úgy, 60 hogy azok élükkel állanak egymáson, ha­nem az automatába egymásután bedobott több kisebb értékű érme, a kieső nyílás eltorlaszolása esetén egymásra lapjaikkal fekve gyülemlik fel és nem váltja ki az 65 automatát. Hogy a dróttal vagy hasonló anyagokkal az automatába való behatolást megakadá­lyozzuk, a (16) csatornába ellenített ér­telmű kanyarokat iktatunk, még pedig 70 célszerűen egyet (22) az üvegeső előtt és egyet (23) az üvegcső után. Szabadalmi igények: 1. Berendezés pénzbedobással működte­tett önműködő készülékeken a pénzcsa- 75 tornának, illetőleg a csatorna nyílá­soknak védelmére, jellemezve a pénz-

Next

/
Thumbnails
Contents