105198. lajstromszámú szabadalom • A jármű oldatát megvilágító fényszóró

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105198. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. A jármű oldalát megvilágító fényszóró. Schuster Egid műasztalos München. A bejelentés napja 1931. évi julins hó 6-ika. Valamely jármű tulajdonképeni fény­szórójának vakító hatását megakadályo­zandó, arra a megoldásra tértek át, mely­nél a tulajdonképeni fényszóró világos 5 alapból világít ki. E célból pót-fénys,zéró­kat szerelünk a, járműre, amelyek a tulaj­donképeni fényszórót, valamint ennek kör­nyezetét világítják meg. Ezeknek a pót­fényszóróknak azonban nem szabad suga-10 raikat a járműnek valamely fény-vissza­verő felületére vetíteniök, nehogy a, jármű vezetőjét vakítsák. Evégből a jármű olda­lán helyezik el e fényszórókat, miáltal ezek a jármű oldalsó környezetét világít-15 ják meg anélkül, hogy a fénysugarak a jármű valamely fény-visszaverő részét ér­nék. Az oldalt elhelyezett fényszóróknak azonban az a hátránya, hogy kivilágított 20 úton a jármű előírásos megvilágítására nem alkalmazhatók, minthogy sugaraikat elülről minden további nélkül megállapí­tani nem lehet és főleg, mert nem teszik felismerhetővé a jármű oldalsó elhatáro-25 lását. E baj elhárítására tehát harmadik fény­szóró-párra volna szükség, amely előre irányítva vakításmentes sugaraival a jár­mű oldalsó elhatárolását teszi, a rendőr-30 ségi előírásoknak megfelelően, felismerhe­tővé. Ilyen berendezés azonban számba sem jöhet, minthogy ekkor három fény­szóró-pár kelleme a járműhöz, ami pedig igen drága volna. 35 Ez a találmány már most ezt a körül­ményt veszi figyelembe, lényege pedig, hogy az oldalra irányított fényszóró előtt tükrök vannak, amelyek a sugarak egy részét a kocsi hosszirányába terelik. A tü-40 kör sarkai ennél a megoldásnál lekerekí­tettek úgy, hogy az oldalsó megvilágítás­nál nem idéznek elő árnyékot. Célszerűen nyeregfedél-alakban egymás mellé helye­zett két tükröt alkalmazunk, amelyele előre is, hátra is terelnek sugarakat. 45 A csatolt rajzon a találmány szerinti fényszóró egy kiviteli alakját szemlélteti ahol is az 1. ábra a fényszóró homloknézete, míg a 2. ábra a fényszórónak az 1. ábra A—IS 50 vonala menti metszete, végül a 3. ábra egy gépkocsi oldalnézete oldalra irányított fényszóróval. A fényszóró parabolikus metszetű (1) reflektorból áll, amelyben a (2) világító 55 test foglal helyet. A (1) reflektor, amely a 3. ábra szerint a kocsi oldalán van, fö­lülről ferdén lefelé, a kocsi oldala felé irányítja a sugarakat. A (2) világító test sem elülről, sem hátulról nem látható, gg mivel az (1) reflektor külső fala eltakarja, Hogy most a (2) világító testet a jármű homlokoldalai felől is láthatóvá tegyük, az (1) reflektor és a (2) világító test alatt nyeregfedél-alakban egymás mellé helye- 55 zett két (3) és (4) tükröt helyezünk el, amelyek közül a (3)-mal jelölt élőre, a (4)­gyel jelölt pedig hátra vetíti a sugarak egy részét. A (3) és (4) tükrök egyben fényellenzők a kocsivezető részére, vagyis 7 Q olyan alakúak, hogy a fényszóró sugarai nem érik az oldalsó ablakokat és nem jut­nak a jármű belsejébe. A (3) és (4) tükrök között van az (5) állító csavarral ellátott (6) cső, amelynél fogva a fényszórót a 75 kocsi (8) karosszériájának oldalából ki­álló (7) rúdhoz erősítjük. A (3) és (4) tükröt felső, külső sarkai — mint a 2. ábrából látható — lekerekí­tettek úgy, hogy ezek a tükrök lehetőleg 80

Next

/
Thumbnails
Contents