105191. lajstromszámú szabadalom • Aluminium-ötvözet

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MASYAIÍ KIRÁLYI ^j|||g| SZABADALMI BIRÖSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 105191. SZÁM. — XVI/c. OSZTÁLY. Alumiuium-ötvözet. Karnps Ottó oki. mérnök Berlin. A bejelentés napja 1931. évi február hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi március hó 3-ika. A találmány aluminium-réz-könnyű­íémötvözetre vonatkozik, melyben a réz­tartalom 2—5%-ot tesz ki. Az ötvözet célszerűen még csekély, legfeljebb 1%-ig 5 terjedő ezüst-adalékot is tartalmaz. A ta­lálmány újdonságára lényegében a tal­lium-tartalom jellemző és a találmánybeli ötvözet az ismeretes alumíniumötvözetek -kel szemben egész sor értékes tulajdonsá-10 got mutat, melyek leglényegesebbike a nagyfokú futtatás-állóságában áll. Az új ötvözethez előnyösen még nikkel­adalékot is adunk. Ezen adaléknak az ezüsttel kapcsolatban az a rendeltetése, 15 hogy az ötvözetnek szép eziistszinezetet kölcsönözzön, melyet azután a tallium­adaléknak tartóssá kell tennie. Ismerete­sek ugyan már aluminium-nikkelötvöze­tek is, de ezeknek összetétele eltér a talál-20 mánybeli ötvözetétől, azonkívül az adalé­kok tekintetében is különböznek és ennél­fogva nincsenek is ama előnyös tulajdon­ságai, mint a találmány szerinti ötvözet­nek. 25 A találmány további jellemzője abban van, hogy a megadott ötvözethez még va­madium- vagy palladium-adalékot adunk, mely az anyag keménységére nézve mérvadó. 30 A találmánybeli ötvözet összetételónéi a következő keverési arányok jönnek te­kintetbe: Réz 2 — 5% Ezüst 0.2 — 1% 35 Tallium 0.02 — 0.2% A maradék a kereskedelemben szokásos A'asmennyiséget tartalmazó alumíniumból áll. A nikkel-adalék a keverési arányban 0.2% és 0.8% között fekszik viagy a réz-és nikkel-adalék együttesen mintegy 40 5%-ot tesz ki. A vanadium- vagy palla­dium-adalék körülbelül 0.1%-ot tesz ki. A találmány szerves részét képezi azon eljárás is, mellyel az új ötvözet futtatás­állóságát fokozzuk és amelyre jellemző, 45 hogy az ötvözetet folyékony állapotában, mintegy 750 C -on stronciumkloriddal való finomításnak és tisztításnak vetjük alá. Ezen eljárásban, előnyösen, miután a niegömlesztett elegy már mintegy 5—10 50 percig érintetlenül állott, a stronciumklo'­ridot aluminium-töltényben adagoljuk be és pedig úgy, hogy a töltényt a fenéken vezetjük be, mire a megolvasztott elegyet többször jól összekeverjük és ezt követő­leg tisztára lekaparjuk. 55 Az új ötvözet rendkívül futtatásálló és semmi hajlamot sem mutat a megfekete­clésre, ellentétben a tiszta ezüstötvözetek­kel, melyek használatakor a megfeketedés mint terhes jelenség mindenkor mutatko- 60 zik. A tiszta ezüstötvözeteknek e hátránya az alkalmazhatóságot bizonyos téren tel­jesen lehetetlenné teszi. A találmánybeli ötvözet azonkívül na­gyon jól megmunkálható és szín, szilárd- 65 ság, valamint keménység tekintetében leg­alább is egyenértékű a jelenleg használa­tos ezüst-réz-aluminium-ötvözetekkel, sőt bizonyos tekintetben ezeket felül is múlja, így pl. kéntartalmú légkörben messzeme- 70 uően futtatás-álló és e tekintetben felül­múlja a sterling-ezüstöt, valamint a tiszta ezüsöt is. Az ötvözet mint homok-, ko~ killa- és fecskendezett öntvény a legfino­mabb falvastagsággal is önthető és emel- 75 lett olyan szilárdsága van, amely az ön­tött és hengerelt sárgaréz szilárdságával

Next

/
Thumbnails
Contents