105179. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távbeszélő valamint más jelző áramoknak egyidejű átvitelére vezetékek mentén

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^gjgl® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105179. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Berendezés távbeszélő, valamint más jelző áramoknak egyidejű átvitelére vezetékek mentén. Siemens & Halske A. G. Hauptniederlassung in Berlin, Zweigniederlassung- in Wien. s A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi szeptember hó 26-ika. Távjelzővezetékeket, amelyek beszéd­átvitelre szolgálnak, rendszerint úgy szer­kesztik, hogy azokon 300—2400 Hz frek­venciaszalagon belül jó átvitel biztosítta-5 tik. Hogy az ily vezetékek másfajta üze­netek átvitelére, ú. m. alárétegezett teleg­ráfia, vagy pedig hordfrekvenciás tele­fonia részére is hasznosíthatók legyenek, eddigelé az ezen frekvenciaszalag fölött 10 és alatt fekvő frekvenciakörzetet használ­ták ki. Ezáltal a vezeték kihasználási le­hetősége kimerültnek látszott és ha több összeköttetésre volt szükség, további ösz­szekötővezetékeket kellett használni. 15 A találmánynak az a célja, hogy a táv­jelzővezetékek kihasználási lehetőségét fo­kozzuk és a találmány értelmében ezt a oélt azzal érjük el, hogy a beszédátviteli körzet egyes részeit elnyomjuk és jelző­!0 áramok átvitelére hasznosítjuk. A találmány azon a megfigyelésen ala­pul, hogy a beszéd érthetőségéhez a beszéd­szalag egyes beszédfrekvenciái igen kü­lönböző mértékben járulnak hozzá. Méré-15 sekkel megállapítottuk, hogy a frekvencia­szalagnak p. o. 1200 ós 1600 Hz frekven­ciájú részei a beszéd érthetőségéhez alig járulnak hozzá, amit a beszédenergiánjak az egyes frekvenciákra való elosztása, va-10 lamint a felhasznált mikrofonok és tele­fonok tulajdonsága határoz meg. A be­széd frekvenciaszakaszának még a közé­pen fekvő, aránylag széles frekvencia­területeit is elnyomhatjuk anélkül, hogy :5 ezáltal a beszéd érthetősége lényegesen csökkenne. Sőt az érthetőséget nagy mér­tékben uraló mély- és magas beszéd­frekvenciák körzetében is elnyomhatunk keskeny frekvenciaszakaszokat anélkül, hogy ezáltal az érthetőség oly nagy mér- 40 tékben csökkentetnék, amint ezt feltéte­leznők. A találmány lényegét egy elvi kapcso­lási példán ismertetjük, amelynél egy táv­beszélő vezetéket a találmány értelmében 45 többféleképpen használunk ki. Az A—B távvezeték két vagy négydrótos rend­szerű lehet és akként van méretezve, hogy átvivőképessége 300—2400 Hz terjedelmű frekveneiaszalagban jó. A vezeték két vé- 50 gén elágazások vannak kiképezve, ame­lyekbe a sematikusan feltüntetett (Sl, SÍ') és (S2, S2') szűrők vaunak bekap­csolva. Az (Sp, Sp') áramút, amelyben az (Sl, Sl') szűrők vannak elrendezve, a be- 55 szódátvitelre, a (Te, Te') áramút a hang­frekvenciás táviratok átvitelére szolgál. A fentmegadott frekvenciaszalagból p. o. a középső 1200—1600 Hz frekvenciakörze­tet a hangfrekvencia táviratok átvitelére 60 használhatjuk. Ennek megfelelően az (S2, S2') szűrőláncok úgy vannak kiképezve, hogy a táviratáramok frekvenciaszínké­pét 1200—1600 Hz mértékre korlátozzák. Az (Sl, Sl') záróláncok a táviratánamokat 65 a résztvevő távbeszélőkészülékek áramai­tól elkülönítik. Az 1200—1600 Hz frek­venciakörzetben már most több szalagot használhatniuk, p. o. hangfrekvencia- vagy képtelegráfia-átvitelre, úgy, hogy az A—B 70 távvezeték kihasználási lehetősége lénye­gesen megnövekedett. Hogyha az A—B átvivővezeték erősítőkkel van ellátva, ak­kor ezeket felhasználhatjuk mind a táv­beszélő-, mind a táviratáraimok közös 75 erősítésére. Szükség esetén különvá-

Next

/
Thumbnails
Contents