105169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomóhengerek előállítására

(21a) fele kerüljön a nyílás elé (6. ábra). A film (19, 20), illetve (23, 24) jelű toldatai a film ellrázását és a hengerre való ráte­szi tését könnyítik meg. A minta átmáso-5 lása után a hengert ismert módon készít­jük ki nyomtató hengerré. Az utóbbi eljárás különösen a mintahor­dozó kis henger készítésére alkalmas, de alkalmazható ez az eljárás nagy henge-10 reknél is övenkénti átmásolásnál. A leírt eljárással végeredményben ugyanolyan nyomóhengereket kapunk, mint az eddigiek és ugyanúgy a legválto­zatosabb ipari célokra alkamaizhatók is, 15 mint az eddigiek. A találmány lényeges előnye azonban, hogy a nyomóhengerek ismétlődő mintaelerneit, sem fáradságos iparművészeti kézimunkával, sem pedig körülményes és nehézkes egyenkénti át-20 másolással, hanem a nyomó és fotografáló technikából önmagában túlnyomórészt is­meretes sokszorosítással visszük át a nyomóhengerre, vagyis az utóbbit lénye­gileg ugyanúgy látjuk el mintákkal, mint 25 ahogyan később a nyomóhenger mintázza a mindenkori árut. Ily módon a nyomó­hengereket az, eddigieknél hasonlíthatat­lanul olcsóbban, könnyebben és gyorsab­ban, sőt pontosabban állíthatjuk elő. 30 Szabadalmi igények: 1. Eljárás nyonióhengerek előállítására, azzal jellemezve, hogy a készítendő Tiyomóhengeren ismétlődő min tarészt. kisebb hengeren dolgozzuk ki és ezt a mintahengert befestékezve, a mintát a 35 készítendő nyomóhenger záródó öveze­teire nyomtatjuk át és a telemintázott hengert ismert módon maratva, nyomó­hengerré képezzük ki. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana- 40 tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a mintát a festékezett kis hengerről közvetítő szerv (gumiszalag, gumihen­ger) révén visszük át a készítendő nyomóhengerre. 45 3. Eljárás nyomóhengerek, különösen az 1. vagy 2. igényben védett eljárásihoz szükséges (kis) mintahengerek készíté­sére, azzal jellemezve, hogy a henger palástját fényérzékeny bevonattal lát- 50 juk el, melyre egy zári palást öv mintá­ját felölelő filmnegatívot másolunk át fén y kópés ze t i e 1 j á rá s sal. 4. A 3. igényben védett eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy 55 előbb a henger félpalástjára másoljuk át a film egyik felét, azután a hengert 180 fokkal elforgatva, a film másik felét másoljuk át. 1 5. Film a 3. vagy 4. igényben védett eljá- 60 ráshoz, azzal jellemezve, hogy végein toldatokkal van ellátva, melyeknél fogva a fényérzékeny hengerhez szorít­ható. 1 rajzlap melléklettel. l-'allas nyomda, Builaiiest.

Next

/
Thumbnails
Contents