105168. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági lakat

Megjeleni 1933. évi február hó 15-én . __ HA6TAR KIRÁLYI SZABAMUŰ BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105168. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági lakat. Imricti Géza vaseszterg-ályossegéd Újpest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 23-ika. )A találmány szerinti lakat zárt, tömör testből áll, miért is belső szerkezetéhez semmiféle eszközzel erőszakosan hozzá nem férhetünk és a lakat testét fel nemi 5 törhetjük. A rajzon az 1. ábra a lakat távlati képe, a 2. ábra a zárt lakat függélyes kereszt­metszete a nyitókulccsal, a 3. ábra végül a lakat részleges, függé-10 lyes keresztmetszete nyitás közben. A lakat tömör (b) lakattestének felső lapján a (c) zárókengyel felvételére (i, j) függélyes furatok, egyik oldalán pedig a zárószerkezet felvételére a;z (i) furatba 15 torkoló vízszintes (d) furata van. A laklat­kengyel hosszabbik (c") szárán ismert (f) bevágás van, melybe a vízszintes (d) fu­ratban (g) rugó ellenében hosszirányban mozgékony (e) reteszorsónak belső vége 20 nyúlik és ezáltal a lakatkengyelt záró­helyzetében rögzíti. A1 (g) rugó egyfelől az (e") orsóvastagodásnak, másfelől pe­dig a (d) furatba, sajtolt ütközőgyűrűnek támaszkodik. Aizí (e) reteszorsót csa var -25 menetes külső (©') végére az (1) lafcat­kuilesn'ak ari ya csavarmen e te s (k) furatát csavarhatjuk. A lakat nyitásakor az (i, k) kulcsot a (d) furatba toljuk és anyaesavarmenetes 30 (k) részét az (e') orsóvégre csavarjuk és e kulccsal az (e) onsót a (g) rugó ellené­bem kihúzzuk, miközben a reteszorsónak belső véige a (c") kengyelszár (f) kivágá­sából kihúzódik, amiután a (c) lakatken-35 gyeit a (b) lakattesfcből kihúzhatjuk. A lakat zárásakor a (c) lakatkengyelt a la­kattest (i, j) furataiba nyomjuk, mikor is a (c") kengyelszárt az (e) reteszorsó is­mert módon rugalmasan visszanyomja és a kengyel benyomása után a reteszorsó 40 önműködően záróhelyzetébe ugrik és a lakatkengyelt elreteszeli. Szabadalmi igények: 1. Biztonsági lakat, melyet az jellemez, hogy a töimör lakattestnek a lakatken- 45 gyelszárak felvételére való furatokon kívül egyetlen, ezekre merőleges és az eb'eteszelőszerkezet felvételére való (d) furata van. 2. Az 1. igény szerinti lakat kiviteli 50 alakja, melyeit az jellemez, hogy elre­teszelő-szerkezete a tömör lakattestnek az egyik lakatkengyelszárra merőleges furatában rugóhatás ellenében, hossz­irányban mozgékony reteszelőorsóból 55 áll, jellemezve továbbá a reteszelőorsó­nak megragadására és nyitóhelyzetébe való v iss za húz á s ár a való lakatkulcs által. 3. Az 1—2, igény szerinti lakat kiviteli 60 alakja, melyet az jellemez, hogy az el­reteszelő-orsónak külső vége vezetőfu­ratának külső vége előtt végződik. 4. Az 1—3. igény szerinti lakat kiviteli alakja, melyet a,z jellemez, hogy az 65 elreteszelőorsó külső végén osavarme­met, a nyitókulcsnak a lakattest-fura­tába illő végén pedig anyaosavarme­net vain. 5. Az 1—4. igény szerinti lakat kiviteli 70 alakja, melyet a töimör lakattestnek a retesizorsó felvételére való furatába sajtolt (h) rugóütközőgyűrű jellemez. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents