105164. lajstromszámú szabadalom • Eljárás flórfonalaknak a láncba való bekötésére, szőnyegek mechanikai előállításánál és az eljáráshoz való készülék

Megjelent 1933. évi február hó 204-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105164. SZÁM. — XIY/b. OSZTÁLY. Eljárás flórfonalaknak a láncba való bekötésére, szőnyegek mechanikai előállításánál és az eljáráshoz való készülék. Eibuscliitz Rudolf igazgató, mérnök és Schreiber Hubert üzemvezető Jaegerndorf. A bejelentés napja 1930. évi május hó 2-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1929. évi május hó 18-ika' A találmány flórfonalaknak a láncba való bekötésére való eljárásra, valamint ezen eljárás foganatosításához szükséges készülékre vonatkozik és különösen sző-5 nyegek előállításánál alkalmazható elő­nyösen. A találmány lényege, hogy a mindenkor bekötendő flórfonalat egy vagy több menetben a lánc síkjából ki­emelt láncfonalpár köré fonjuk és ekként 10 gyűrűvé alakítva önmagában ismert mó­don e láncfonalpár fonalai közé bevezetett fogóval megfogjuk, majd elvágás után a futó flórfonalról a láncfonalpár fonalai között, smyrnacsomó képezése végett a ké-15 szített áru mindenkori végéhez húzzuk és a fogó egy fejkésével a megfogott helyen álmetszük. Ezen eljárás gyakorlati kivitelében az eddig ismert eljárásokkal ós a mechanikai 20 szőnyegcsomozógópekkel szemben lénye­ges előnyök mutatkoznak. Első sorban is kiemelendő, hogy az eddig alkalmazott, rendkívül komplikált kivitelű csomozófo­gók és azoknak ugyancsak komplikált 25 mozgató szerkezete feleslegessé válik. A láncfonalpárok közé fektetendő, flórfona­lakból képezett és felmetszés által fonal­hurokká alakított gyűrűknek fektetésére való szerkezet rendkívül egyszerű és 30 ugyancsak egyszerű annak meghajtása is. További előny abban van, hogy a kész szőnyeg nyírása sokkal egyszerűbb és ke­vesebb hulladékkal jár, mert a felmetszett, gyűrűk félrészei a lánc felett egyenlő 35 hosszakban állanak. Azonkívül a gyűrűt a ílórfonal egy vagy több menetéből képez­hetjük és így egy í'onálnyaláb bekötése által rövidebb idő alatt nagyobb felületet készíthetünk el. A lánc felett állva ma­radt flórhossz pedig a flórfonalból készült 40 gyűrűk átmérőjének megválasztása által egyszerű módon tetszőlegesen szabályoz­ható. A rajz a találmány foganatosítására al­kalmas készülék példakémti kiviteli alak- 45 ját mutatja. Az 1. ábra a készülék összeál­lítási vázlatrajza, mely perspektivikus és sematikus, a 2—7. ábrák pedig szerkezeti részletet és a csomózási munkafolyamat különböző fázisait mutatják. 50 Az (1) lánc függőleges helyzetű. A lánc mögött a szövet egész szélességét átfogó (2) sín van, melynek függőleges, a lánc felé (3) hasítékba átmenő (4) nyílásaiban (5) csévélőhiivelyek forgathatóak. E hüve- 55 lyek egész hosszukban fel vannak hasítva. Mindegyik csévélőhüvely fogazott, a hü­vely hasítékát szabadon hagyó (6) kereket hord. E kerekek a (2) sínben vezetett (7) fogasléccel kapcsolódnak. 60 A szerkezet pl. úgy képezhető ki, hogy minden negyedik láncfonalpárral szemben áll egy (5) csévélőhüvely. Hogy azonban a lánc egész szélességét megmunkálhassuk, a (2) sínt minden csomózás után egy lánc- 65 fonalpárral tovább toljuk, úgyhogy min­den csévélőhüvely az első láncfonalpártól a másodikhoz, majd a harmadikhoz kerül, míg végre e lépésszerű mozgások után ki­indulási helyzetébe jut vissza. Általában 70 tehát oly mozgatószerkezetet kell alkal­mazni, mely a (2) sínt a fent leírt módon az (x) nyíl irányában a lánc síkjára ke­resztirányban mozgatja, amilyen szerke­zetek azonban a mechanikai technológiád 75 ból ismeretesek, úgyhogy azokat itt nem

Next

/
Thumbnails
Contents