105137. lajstromszámú szabadalom • Fűtőtestek, mint kazánok, radiátorok stb. fűtőszerkezete

Megjelent 1933. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÍ LYI ^^^ SZABADALMI RTRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 105137. SZÁM. II/ll. OSZTÁLY. Fűtőtestek, mint kazánok, radiátorok stb. {ütőszerkezete. Société Anonyme: „Les Radiateurs Du Docteur^ cég-Bourg-es. A bejelentés napja 1931. évi április hó 27-ike. A találmány víztöltőteres testek, mint pl. a kazánok, radiátorok, stb. fűtésének tökéletesítése. A találmány különféle fíítőszerkezeteket szolgáltat. 5 A találmány lényegileg abban van, hogy a kazán, vagy radiátor, stb. víztöltő terét oly eső töri át, amelynek első részé­ben tüzelőtér, középső és utolsó részében pedig különleges hőtárolók vannak, még 10 pedig zeg zugos betétek formájában, ame­lyek keskeny vízrétegeket képeznek. A betéteket vagy átellenes zeg-zugok, vagy csavar alakjában, sőt akár vízcsövek gya­nánt, vagy szaggatott táskák gyanánt ké-15 nézzük ki és úgy rendezzük el azokat a füstcsatornában, hogy az égéstermékek, a füstelvezető kürtőbe való távozásuk előtt, végignyaldossák a betéteket. Emellett a belső csövet, utolsó szaka-20 szában, kívülről mozgatható szerkezettel láthatjuk el. amellyel szabályozhatjuk, hogy a huzat többé vagy kevésbbé köz­vetlenül vihesse ki az égéstermékeket a tüzelőtérből. 25 A találmány végül kiterjed oly külön­leges szerkezetre is, melynél a fűtőteste­ket, pl. kazánokat vagy radiátorokat, kü­lönböző számú elemek sorakoztatásával avagy egybefűzósével építjük meg, vala 30 mint felöleli az ilyen szerkezetek hasz­nosítását is. A rajzok az új fűtőtestek néhány kivi­teli példáját vázlatosan tüntetik fel. I. rajzlap. 1. ábra. oly kazánnak a 2. ábra 35 1—1 vonala iránt vett metszete, amely kazánt a fűtőcső úgy töri át, hogy mély hajlatokat, vagyis viszonylagosan eltolt víztáskákat alkot. 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala iránt vett keresztmetszet. 40 3. ábra hullámosan csavarrá hajtoga­tódzó cső hosszmetszete. 4. ábra ugyanezen cső nézete. 5. ábra a 3. ábrabeli csővel áttört kazán függélyes metszete. 45 II. rajzlap. 6. és 7. ábra egymásnak 6—(J, illetve 7—7 vonala iránt vett illető­leges metszetek és oly vízcirkulációs ra­diátort tüntetnek fel, amelynek fűtőesövét maguk az egybefűzött radiátorelemek al- 50 kotják. III. rajzlap. 8., 9. és .10. ábra csavarvo­nalba hajtogatott és vízcsőráccsal ellátott fűtőcsövű kazánnak a 8—8 (9. ábra), 9—9 és 10—10 (8. ábra) vonalak iránt vett ille- 55 tőleges metszetei. IV. rajzlap. 11. ábra a 8. ábra szerinti esavarcső változatának hosszmetszete. III. rajzlap. 12. ábra szilárd tüzelő­anyaghoz való fűtőcsövű kazán részleges 60 hosszmetszete. 13. ábra huzat vezetés perspektivikus rajza. IV. rajzlap. 14. és 15. ábra egymásnak 14—14 é'i 15—15 vonalai iránt vett illető- 65 leges metszetek, amelyek lég cirkulációs radiátort tüntetnek fel. A találmány szerinti fűtőszerkezetet úgy kazánokhoz, forralókhoz, melegentar­tókhoz, mint pedig keskeny vízrétegű 70 radiátorokhoz is, stb., stb., alkalmazhat­juk, akár önműködőek azok, akár nem. Az I. ábrabeli (I. rajzlap) fűtőszerv (1) eső, amely a (3) kazán, radiátor, vagy más egyéb fűtőtest (2) vízterét áttöri. Az 75 (1) cső, saját részéről, tetszőleges (szilárd, folyékony, vagy légnemű) tüzelőanyag

Next

/
Thumbnails
Contents