105118. lajstromszámú szabadalom • Úszókesztyű

Meg1.)elent 1933. évi február hó 1-én . • MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105118. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. Úszókeztyű. Schmitt György Gusztáv Emil festőművész Berlin-Wilmersdorf. Pótszabadalom a 101264 sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1931. évi jnnins hó 22-ike. A találmány a 101264. számú törzssza­badalom 8. és 9. igénypontjában vedelt úszókeztyű további kiképzése. A törzsszabadalom szerinti úszókeztyű 5 fő jellemző sajátsága a keztyű külső olda­lán felcsappanthatóan felszerelt uszony, mely a kéznek a vízben való visszahúzása­kor a legkisebb ellenállást nyújtó helyzet­ben, a kéz úszómozgásánál ellenben a 10 kézfelülettel párhuzamos helyzetbe áll be. Kitűnt, hogy az uszony csappantható fel­szerelése, illetve annak csuklópánt körüli mozgathatósága a korábbi ily szerkezetek­kel szemben bizonyos előnyöket nyújt 15 ugyan, azonban a csappantható felszerelés bizonyos hátrányokkal jár, melyeknek ki­küszöbölése a keztyű használata tekinteté­ben bizonyos jártasságot tételez fel; né­mely esetben az uszony ugyanis nem csap-20 pan fel, mert az úszó személy még nem rendelkezik a csappanthatóságot biztosító ügyességgel. E hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy az uszonyt a keztyű belső oldalán megerősített lemezzel mereven kötjük össze, 25 még pedig akként, hogy a lemez felfelé irányuló külső széle és az uszony felfele nyúló széle közé helyezett ék alkalmazásá­val az uszonynak a lemezhez és ezzel a kézfelülethez viszonyított, lefelé irányuló 30 rézsútos helyzetét, meglehetősen pontosan rögzíthető szögnyílással, létesítjük. A kez­tyűn megerősített lemezhez bizonyos szög alatt mereven csatlakozó uszony alkalma­zása azzal az előnnyel jár, hogy a vízre gyakorolt nyomásnál, tehát az úszómozgás 35 közben a vizet az uszony egyenes helyzeté­vel ellentétben, többé nem szorítjuk kifelé, hanem az uszonyról a kézfelület alá hajt­juk, amikoris az utóbbi nagyobb ellen­állást kap, míg másfelől az uszonynak a 40 víznyomás folytán fellépő, a kéz közép­tengelyére, hosszirányban ható forgató­ereje a rézsútos elhelyezés és az utóbbi folytán a kézfelület alá irányuló vízhozzá­vezetés hatása révén csökken. 45 A csatolt rajzon a találmány példaképem megoldási alakja látható. Az 1. ábra a balkézre felhúzott úszókeztyű­nek és az utóbbin megerősített uszonynak felülnézete. A 50 2. ábra a keztyű belső oldalán megerő­sített lemezen és az uszonyon átmenő ke­resztmetszet. A 3. ábra a kézre felhúzott úszókeztyűnek és az uszonynak belülről való nézete. 55 (a) a keztyű, melyet a keskeny (b) szíj segélyével a kézcsukló körül akként rög­zítünk, hogy az a kézen nem tud előre, illetve lecsúszni. A hátrafelé való eltolódást a keztyűuj jaknak magában véve ismert mó- 60 don úszóhártyákká kiképezett közfalai gá­tolják meg. A keztyű belső oldalán az (e) lemez van, melynek külső (e') széle szög alatt felfelé van hajlítva és a lemezzel az (f) uszonyt, az utóbbinak ugyancsak szög 65 alatt felfelé hajlított (f) széle révén, még

Next

/
Thumbnails
Contents