105103. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nagyméretű húzott táblaüveg feldarabolásához és további kezeléséhez

Megjelent 1933. évi február Ijó 1-éu. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105103. SZÁM. — XVlI/e. OSZTÁLY. Berendezés nagyméretű húzott táblaüveg feldarabolásához és további kezeléséhez. Bolgár Pál üveg-kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi február hó 21-ike. Az ú. n. húzott táblaüveg tudvalevőleg úgy készül, hogy a megömlesztett üveget tartalmazó tartályból egy keskeny résen nyomás alatt kilépő anyagot függélyesen 5 felfelé húzzák, miközben az megmereve­dik ós végnélkül! szalagot képez, amelyet aztán kellő lehűlés után megfelelő nagy­ságú táblákra feldarabolnák. Ez a feldarabolás eddigelé kézi erővel 10 történt, még" pedig vagy a szalagnak füg­gélyes haladása közben, vagy pedig — egy másik eljárás szerint — olyképen, hogy a. szalagot ínég hajlékony állapotában meg hajlítva vízszintes vezetékre hozzák, ami-15 kőris asztalokon történik a feldarabolás. Ez utóbbi eljárás azonban tökéletes tábla­üveg előállításához nem alkalmazható, mivel a meghajlítás folytán felületi egye­netlenségek (változó fénytörési jelenségek) 20 állnak elő. A függélyes helyzetben való feldarabo­lásnál esalc aránylag keskeny szalagot tudtak eddig húzni, mivel a szélesebb anyagból vágott darabok nagy súlyúik és 25 terjedelmük miatt már nem kezelhetők, így legföljebb 210 cm széles szalag volt húzható ós ennek megfelelően az ebből vágott táblák sem lehettek ennél nagyobb i szélességitek. 30 A találmány oly gépi berendezés, amely lehetővé teszi sokkal szélesebb táblaüveg húzását és ennélfogva akár 5—600 cm mé­retű táblákat vághatunk belőle, i A találmány lényege, hogy a levágandó 35 darabok méretének megfelelő nagyságú tartólapckat vagy kereteket alkalmazunk, amelyek összeerősítve az üveget szorosan közrefogják és egy felfüggesztő szerke­zettel hozhatók kapcsolatba, amelynek se­-i0 gélyével ezek a tartólapok és vele az üvegtábla, függélyes irányban felemelhe­tők és vízszintes irányban is továbbít­hatók. Emellett figyelembe veendő volt, hogy a szalagalakú táiblaüveg állandó függélyes 45. irányú mozgásban van, s ezért a felfüg­gesztő szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy a függélyes húzó erő ezen mozgás dacára is változatlanul működjék, vagyis hogy a felfüggesztő szerkezet a különböző 60 magassági helyzetekhez mindig önműkö­dően alkalmazkodjék. Ezt legcélszerűbben ' ellensúly alkalmazásával érhetjük el, amely a felfüggesztő szerkezetbe iktatva ezzel együttműködik. 55 A tartólapok egyikének alsó éle a talál­mány szerint egyben a táblák levágásához vonalzóként szerepel, amely, minthogy a tartólapok az üveggel együtt haladnak, tökéletesen egyenes vonalú vágást tesz 60 lehetővé. A taláílmáiiybeli berendezésnek további részét a táblák levágásához és letöréséhez alkalmazott és az üveglap mellé, a vágási él mentén beállítható egy vagy több ellen- 65 támasz képezi. A mellékelt rajzon a fentebb vázolt ta­lálmány célszerű kivitelét mutatjuk be. Mint ezen látható, az alulról felfelé ha­ladó ós a szokásos módon hengerekkei 70 mozgatott végnélküli (1) üveglap levá­gandó felső részét a teljesen síkfelületű és megfelelően merevített (2) tartólapok közé fogjuk be, amelyek a célszerűen az oldal­széleken elrendezett alkalmas (3) szorító 75 kapcsokkal kellőképen összehúzhatok. A tartólapok belső felületét megfelelő simu­lékony és tapadó burkolattal, célszerűen gumiréteggel látjuk el, úgy hogy az üveg­tábla levágás után is kellően rögzítve ma- 80

Next

/
Thumbnails
Contents