105102. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító nehéz tüzelőanyagokhoz, különösen nyersolajokhoz

Megjelent 11)33. évi február hó 1-éii. MAGYAR KIRÁLYI j|ggg|[ SZABADALMI BIEŐSlö SZABADALMI LEÍRÁS 105102. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Elgázosító nehéz tüzelőanyagokhoz, különösen nyersolajokhoz. Bólyai Ferenc technikus és — mint Fa lik Emánuel vállalkozó, illetőleg- Bot t ka Jenő ny. százados jogrutódj a — Rosenberg Emil textilmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi október hó 22-ike. A találmány nehéz tüzelőanyagokhoz, különösen nyersolajokhoz való elgázosí­tóra vonatkozik, melynél az el gázosítás a keverék kompressziója által létesített 5 hő hatására oly tökéletesen megy végbe, hogy az elgázosított olaj, benzin módjára, explóziós erőgépek táplálására felhasznál­ható. Ilyíajta eddigi berendezéseknél lég-10 kompresszor sűríti a nyersolajjal keve­rendő levegőt és a nyersolaj bizonyos adag­ját külön olajszivattyú táplálja be ,a lég­kompresszor sűrítő terébe. Ennek a beren­dezésnek tollát két egymástól térbelileg 15 elkülönített szerve van, még pedig lég­kompresszora és egy olajszivattyúja. A két szerv, melyeknek dugattyúit és szele­peit egymással összhangban kell vezé­relni, bonyolult szerkezetet eredményez. 20 A találmány az ismertetett berendezés­sél egyszerűbb szerkezetű berendezést ja­vasol, mely az ismert berendezéstől el­térőleg, tüzelőanyag szivattyút nem tar­talmaz. 25 A találmány lényegét a légkompresz­szorral közlekedő olajtartály és a kettő közötti összekötő vezetékbe iktatott, a lég­kompresszor hengerével a szívási perió­dus alatt közlekedő keverőtál* alkotja. 30 A légkompresszor a szívási periódus alatt szabályozott mennyiségű tüzelő­anyiagtartalmú keveréket szív be, melyet komprimálás közben elgázosít, amikor is a kompressziónyomás, szabályozható rugó-35 nyomás ellenében, az elgázosított keveré­ket közvetlenül a motor szívóvezetékébe áramoltató szelepet nyit. A találmány tárgyának változatánál, a kompresszióteret a szívóvezetéktől elzáró szelep rugója húzórugó, melynek skála 40-előtt mozgó mutatója a rugó mindenkori állását jelzi. A mellékelt rajz a találmány két példaképeni megoldási alakját szemlél­teti. 45 (1) ia légkompresszor hengere és (18) a benne mozgó dugattyú, mely az 1. ábra, szerint a szívási periódus végén elfoglalt legmélyebb helyzetében van, melyben fo­lyékony tüzelőanyag, pl. nehézolaj- és le- 50 vegőkeveréket szív be. Az olaj a (8) tűs szeleppel szabályozható mennyiségben áramlik a (9) csövön a (7) úszós (16) tar­tályba, mely a találmány szerint a víz­szintes (2) és a függélyes (4) csővezetékek 55 útján közvetlenül az (1) kompresszor­hengerrel van összekötve. A (4) cső (5) furatának átömlési keresztmetszetét a (10) tűs szelep szabályozza, amelynek a (12) pontjához és a (11) fixpont körül 60 lengő (26) szögemelő csatlakozik. Ennek segélyével a (10) tűs szelep állása távol­ról is állítható. A vízszintes (2) csőtoldat -nak a hengertől elfordított (20) végén áramlik be a levegő, mely a (16) tartály- 65-ból ,a (6, 5) furatokon át a (10) tűs sze­lep által megállapított mennyiségben be­áramló olajjal az (1) kompresszorhen­gerbe torkoló, kúpos (3) térben keveredik. A henger fedőjében (13) szelep ül, melyet 70 a szabályozható nyomású (15) rugó szorít fészkéhez. A (15) szelep fölötti tér közvet­lenül a motor (19) szívóvezetékével íköz­lekedik. A (15) rugó feszültségét az (1) henger fölött fekvő (14) tokban mozgó és 75 a (17) csavarral állítható (26) süveg sza­bályozza. Az (1) kompresszorhengerben mozgó

Next

/
Thumbnails
Contents