105010. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasúti felépítményi anyag, valamint vasúti járművek előállítására

Megjelent 1933. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105010. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Eljárás vasúti felépítményi anyag, valamint vasúti járművek előállítására. Klöckiier-Werke A. G. Abteilung- Georgs-Marien-Werke cég- Osnabrück. A bejelentés napja 1931. évi május hó 13-ika. Vasúti felépítményi anyag és vasúti járművek (németül „rollendes Mateirial") előállítására eddig szémaeélfajtákat, vala­mint mangánnal, szilíciummal, krómmal 5 és nikkellel ötvözött acélfajtákat alkal­maztak. Az eddig alkalmazott anytagok niem felelnek meg a velük szemben tá­masztott követelményeknek; vasúti fel­cpítményanyag, valamint vasúti jármű-10 vek számára ugyanis a törés elleni szi­lárdság, a kopás elleni szilárdság, a jó megmuinkálhiaitóság és a jó hegeszthető­ség követelményét feltétlenül ki kell elé­gíteni. 15 Az eddig alkalmazott széniacélfajták fokozódó szilárdsággal ridegekké válnak és az üzemibiztonságot törési veszéllyel fenyegetik. A krőmacélfajtáknak ugyan a szén-20 aoélfajtákénál nagyobb kopási szilárdsá­guk van, de a nagyobb ridegség tekinte­téiben. velük egyeznek. A nikkel- és krómnikkelacélfajtáknál a ridegséget elkerüljük ugyan, azonban a 25 kopási szilárdság lényegesen kisebb. A magasabban ötvözött mangánacélfaj-Iáknak végül nagy szívósság mellett nagy a kopási szilárdságuk, azonban nehezen munkálhatok meg és hegesztésre lehető-30 séget mem nyújtanak. Találmányunk értelmében azt javasol­juk, hogy a vasúti felépítményi anyag, valamint a Vasúti járművek oly acélfaj­tából készíttessenek, melynek széntar­talma 0.5—1%, mangántartalma 0.5—0.9%, 35 Bziliciumtiartalma 0.0—0.4%, krómtar­talm)a 0.5—1.5% és molibdéntartalma 0.05 —0.5%. Oly módon is eljárhatunk, hogy osak a nagyobb mértékben igénybe vett része- 40 ket készítjük az említett ötvözetből, amikor is az illető alkatrészeket az ú. 11. compoTUid eljárás szerint öntjük. Az eljárásunkkal kapott vasúti felépít­ményi anyag és vasúti járművek előnyei 45 az eddig el nem ért biztonság törés ellen, a kopás elleni rendkívül nagy szilárdság, jó hegeszthetőség és megmunkálhatóság, valamint a kisebb érzékenység feszültségi állapotok fellépése ellen a továbbfeldol- 50 gozáis alatt. Szabadalmi igények: 1. Eljárás vasúti felépítményi anyag és vasúti járművek előállítására, azzal jellemezve, hogy azokat 0.5—1%! szén- 55 tartalmú, 0.5—0.9% mangántartalmú, 0.0—0.4% sziliciumtartalmú, 0.5—1.5% krómtiartalmiú és 0.05—0.5% molibdén­tartalmú a,célötvözetből állítjuk elő. 2. Az 1. igényben védett eljárás váltó- go zata, lazizial jellemezve, hogy az össze­tett (compound) öntési eljárást alkal­mazva, csakis a nagyobb mértékben igénybevett részeket készítjük az 1. igényben megadott acélötvözetből. 6 5 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents