104999. lajstromszámú szabadalom • Csőrendszer gőz és melegvíz előállítására

--Megjelent 1933. évi febrn ár hó 437 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTCrtSÁC, SZABADALMI LEÍRÁS 104999. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Csőrendszer gőz és melegvíz előállítására. Török Pál oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi január hó 31-ike. A füstgázok hőértékének kihasználása céljából olcsó és kevés helyet elfoglaló íűtőfeTületekre van szükség, főleg ha lakó­házakban kell a fütőkazánokat elhelyezni, 5 Teljesíthetők ezek a feltételek, sorbakap­csolt vízcső rendszerrel, amelyben a csö­vek sűrűn egymás mellé helyeztetnek. Főleg a magassági irányban való kis hely­szükséglet követelménye tette szükségessé 10 eddig olyan szerkezetek felhasználását, amelyben az egyes csőelemek vízszin­tes fekvésűek. Ezekben a vízkerin­gés létrehozására nyomószivattyúra van szükség és a vízszintes csövekben esetleg 15 fejlődő gőz veszélyezteti a csőrendszer üzembiztonságát. A függőleges síkban, ferdehelyzetű csö­vekből álló csőkígyók magassági irányban foglalnak el sok helyeit, úgy képzelhetjük 20 ugyanis, hogy ilyen csőkígyók olyképen keletkeznek, hogy a függőleges síkban levő, egymás fölött sorbankapcsolt víz­szintes csőrendszert magassági irányban széthúzzuk. Ha elegendő ferdeségeit áka-25 runk létrehozni, akkor az így keletkezett csőkígyó magassági mérete, több mint kétszerese a vízszintes elemekből álló egy­más fölött sorbakapcsolt csőrendszernek. Az ilyen nagy szerkezeti magasság csak 30 ritkán áll rendelkezésre. Az alább leírt találmány teszi lehetővé, hogy a ferde helyzetű csőrendszer hely­szükségletét a vízszintes rendszerrel gya­korlatilag azonos méretekre csökkentsük, 35 egyező fűtőfelületek és sorbakapcsolási rendszer mellett, tehát azonos hatásfokkal. A találmány szerinti csőrendszerben egy­egy csőesoport olyan alkotású, mint a két vagy többmenetű csavarvonal, clllyan füg­gőleges csövön, melyet két függőleges sík 40 között összelapítunk. Az idecsatolt rajzban az 1. ábra a csőrendszernek függőleges hosszmetszete; a baloldaíli két csőelemet (az 45 önálló csőcsoportot) eliilnézetben, a kö­zépső lész a csőesoport két elemének közös kapcsolási tervét és a jobboldali rész ebben a két elernbőli álló csoportban csak egy elemnek csőkapcsolását mutatja. A 50 3. ábra fölülnézetben tünteti fel a „k" könyökcsövet. A csőcsoportok a g—g füst­gázáramban az A—B falazaton feküsznek célszerűen a csőperemeken. Az (a) és (b) tápláló vezetékbe párhuza- 55 mosan kapcscíltatnak be a csőcsoportok elemei és az (a') és (b') gyűjtővezetékekbe áramlik ki az elemek mindegyikéből a gáz, illetve a felhevített víz. Az I—Vl-ig jelölt függőleges síkokban egymás fölött 60 párhuzamosan elhelyezett csövek vannak, amelyeknek ferdesége az. egymás mellett levő függőleges síkokban felváltva ellen­kező irányban emelkedők. A példaképem kivitélnél minden függőleges síkban 6 65 párhuzamos cső van egymás fölött és pedig az I—1», III—111' és V—V' síkokban az 1—6-ig számozott csövek jobbról balfelé a IT—II', IV—IV és VI—VI' síkokban az 1'—6'-ig számozott csövek balról jobbfelé 70 emelkedően. Ezeket a.z ellenkező irány­ban ferde csöveket párosával olymódon kapcsoljuk össze a „k" könyökcsövekkel, hogy alulról felfelé állandó emelkedést feltüntető lapos spirális keletkezzék. Két 75 csőelem együtt alkot ilyen kétmenetű cső­csoportot. Az 1. és 2. ábrák mutatják, hogy ennél

Next

/
Thumbnails
Contents