104908. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és villamos áramkörök időszakos nyitására és zárására

___ Megjelent 1933. évi január hó 1 6-án. MAGYAR IHRÁLYI SZABADALMI RIRŐSÁG SZABADALiMI LEIRAS 104908. SZÁM. — VII/g OSZTÁLY. Berendezés villamos áramkörök időszakos nyitására és zárására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági H. T. Újpest. A bejelentés napja 1931. évi január hó 8-ika. A találmány olyan berendezés, mellyel villamos áramkörök áramát időszakosan /periodikusan) megszakíthatjuk és újból zárhatjuk, tetszésszerinti, pT, fényreklám-, 5 jelző-, stb. berendezések működtetése cél­jából. Fenti célra már számos berendezés ismeretes, melyekkel szemben a talál­mány szerinti berendezésnek az az előnye, 10 hogy saját áramfogyasztása minimális, a berendezés igen egyszerű, üzembiztos és olcsó,, és aránylag nagy energiamennyisé­gek vezérlésére is alkalmas. A találmány szerinti berendezés lénye-15 gifeg egy vagy több elektroncsőből, és ennek, ill. ezeknek anódáramkörébe kap­csolt egy vagy több jelfogóból (relais) áll, rnimellett legalább egy elektroncsőnek olyan katódája van, mely a; 'fűtőáram 20 bekapcsolásakor nem azonnal, hanem csak bizonyos idő eltelte után kezd elektrono­kat emittálni, mely idő a megfelelő hőmér­sékletre való felhevülésére szükséges (hő­tehetetlenség). Az elektroncső a jelfogóval, 25 ill. jelfogókkal] úgy van összekapcsolva, hogy az, ill. azok az elektrönáramlás meg­indulásakor lígy a működtetendő berende­zés, mint a fűtőáram áramkörét megsza­kítják. Mihelyt ennek folytán az elek-30 tronáramlás megszűnik, a jelfogó, ill. jel­fogók árama megszakad és a cső fűtő­áramköre és a működtetendő berendezés áramköre újra záródik. Az elektroncsőben csak katódára és anódára van szükség, és 35 így az kételektródás cső is lehet; amennyi­ben a csőben katódán és anódán kívül még egy vagy több rács is van, ezeket célszerűen az anódával kapcsoljuk össze. Ha a megszakítások periódusszámát csök-40 kenteni akarjuk, célszerűen két vagy több csövet tartalmazó olyan berendezést hasz­nálunk, melynél az egyes csövek kaszkád­szerűen, azaz úgy vannak kapcsolva, hogy egyik cső anódáram®. jelfogó segélylével a következő cső fűtőáramkörét zárja, mi- 45 által az egyes csövek késleltetési idejei összeadódnak. A fent megadottak értelmé­ben a berendezés úgy egyenáramú, mint váltóáramú áramforrással használható és elektroncsövekként előnyösen a szokásos 50 kiképzésű (váltóáramú), közvetett fűtésű katódájú csöveket használhatjuk. A találmány szerinti berendezést alan­tiakban két példaképem foganatosítási alakjában részletesen ismertetjük, a csa- 55 tolt rajzzal kapcsolatban, melyen az 1. ábra váltóáramú, egyetlen csöves berendezés kapcsolási vázlata, a 2. ábra váltóáramú, kaszkádszerűen kapcsolt kétcsöves berendezés kapcsolási 60 vázlata. Az 1. ábra szerinti berendezés a jel­fogóknak abban a helyzetében van feltün­tetve, melyet átváltás, azaz kapcsolás közben, pillanatnyilag foglalnak el. Mű- 65 ködtetendő berendezésként példaképen az (1) izzólámpa van feltüntetve, melynek áramkörét a (2) kontaktusok periodikusan nyitják és zárják. A kisiitőcső közvetett fűtésű (5) katód áját hevítő (6) fűtőszál 70 fűtőáramát a (T) transzformátor szekun­dártekercse adja, az anódkör áramforrása pedig a transzformátor primártekercsét tápláló áramforrás, melynek egyik sarka a szükséges vezetékek számának csökken- 75 tése céljából a szekundártekercs egyik sar­kához, másik sarka pedig a (8) jelfogó (9) tekercsén és az ezzel sorbakapcsolt (8a) jelfogó (9a) tekercsén át a kisütőcső (7) anódá jához van kapcsolva. A rajzon szók- 80

Next

/
Thumbnails
Contents