104892. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges szálas anyagok nemesítésére

Megjelent 1933. évi január hó 314-án. MAGYAi: KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104892. SZÁM. — XIVa/1. (XlV/e.) OSZTÁLY. Eljárás mesterséges szálas anyagok nemesítésére. Dr. Lilienfeld León vegryész Wien. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 15-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi junius hó 16-ika. A jelen találmány azon a megfigyelé­sen alapul, hogy a mesterséges szálaknak, pl. a műselyemnek tulajdonságait némely tekintetben meg lehet javítani, ha azokat 5 egy vagy több bázikus anyaggal, főleg maró alkálioldatokkal vagy alkáliszulfid­oldatokkal kezeljük melegen, illetve for­rón. A mesterséges szálas anyagoknak, pl. 10 műselyemnek, ezen eljárással elérhető ne­mesítése az alábbi eredményekben nyilvá­nul meg: 1. Az anyag puha, tömött, rugalmas fo­gású lesz, mely megközelíti a valódi se-15 lyemét, sőt némely esetben azonos is azzal. 2. A műselyemnek nem-tetszetős, fémes fénye szép, természetes fénynek ad he­lyet, mely a valódi selyem fényéhez ha­sonló, sőt némely esetben azzal egyező. 20 3. A műselyem rugalmassága és nyujt­hatósága növekszik. 4. A műselyemnek a valódi selyemmel szemben kellemetlen hajlamossága a gyű­rődésre jelentékenyen csökken s némely 05 esetben egészen meg is szűnik. 5. Azok az ismert nehézségek, melyek a pamutból és műselyemből való szövetek vagy fonatok mercerizálásánál bekövet­keznek és eddig csak műfogásokkal (pl. 30 védőanyagokkal való, előzetes kezeléssel) voltak csökkenthetők, megszűnnek, ha az ilyen textiliák mercerizálására forró al­kálilúgot vagy forró alkáliszulfidoldatot használunk. 35 De a pászmaszálnál és a mesterséges gyapjúnál is kézzel fogható előnyöket nyújt ez az eljárás, mely előnyök a fogás javítása, a rugalmasság növekedése és a maradandó ráncképződésre való hajlamos­ság csökkenése. 4-0 A feltaláló eddigi megfigyelései arra mutatnak, hogy a jelen eljárás alkalmas arra, hogy a műselymet nagy lépéssel kö­zelebb hozza a valódi selyemhez. Nem hagyható végül említés nélkül az 45 sem, hogy a feltalálónak eddigi kísérletei feljogosítanak arra a feltevésre, hogy a jelen találmány szerint kezelt műselyem egyenlőtlenül való festődésre irányuló haj­lamát jelentékeny mértékben, sőt teljesen 50 is elveszti. A jelen eljárás alapja az a felismerés, hogy a megfelelő koncentrációjú, forró, maró alkálioldatok és alkáliszulfidoldatok a műselyem rugalmasságát és fogását je- 55 lentékeny mértékben javítják anélkül, hogy ez száraz és nedves szilárdságukat tetemesebb mértékben befolyásolná s fé­nyüktől megfosztaná. Ellenkezően, az anyag a legtöbb esetben nemesebb lesz. Ez 60 annál meglepőbb, mert az azonos erősségű (főleg a kb. 5—40%-os, NaOH-t tartalmazó) maró alkálioldatok, azonos feltételek mel­lett, szobahőfokon alkalmazva, a műselyem rugalmasságára semmi vagy csak igen je- 65 lentéktelen befolyást gyakorolnak, azt többnyire egészen tompafényűvé (mattá) teszik és szilárdságukat nagy mértékben csökkentik. Az eljárás abban áll, hogy mesterséges 70 szálas anyagokat (és pedig, mint az aláb­biakban kifejtettük, valódi vagy kevert fonatokat és szöveteket), valamely bázikus anyagnak oldatával, célszerűen valamely maró alkáli- vagy alkáliszulfidoldattal me- 75 legen vagy forrón, pl. 50—120 C°-on vagy ennél még magasabb hőfokon vagy csak

Next

/
Thumbnails
Contents