104878. lajstromszámú szabadalom • Berendezés több világítócsővel

Megjelent 1933. évi január hó 314-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 104878. SZÁM. — Yll/h. OSZTÁLY. Berendezés több világítócsővel. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cég- Eindhoven (Hollandia). A bejelentés napja 1930. évi junius hó 23-ika. Hollandiai elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 8-ika. Ismeretes elektromos kisütőcsövek hasz­nálata betűknek és egyéb jeleknek vilá­gító vonalak alakjában való szemlélteté­sére. Gyakran használják ezeket reklám­í telepekben. Az itt alkalmazott kisütőcsö­vek alakja az a betű vagy jel, amelyet az illető kisütőcsöveknek szemléltetniük kell és ezen csöveknek alkalmas gáz- vagy gőztöltésük van, így pl. neonnal vannak ) töltve (a szóbanforgó kisütőcsöveket ép­i.en ezért gyakran „neoncsövek" névvel jelölik). Ha a csövek elektródáira alkal­mas feszültséget kapcsolunk, a csövek a bennük fellépő elektromos kisülés követ­j keztében fényt sugároznak ki, melynek színe annak az anyagnak minőségétől függ, amelyből a kisütőcső maga készült és annak a gáznak vagy gőznek minősé­gétől, mellyel a kisütőcsövet töltöttük. Ha ) a csövek neont tartalmaznak, az előállí­tott fény vöröses színű, ha pedig a kisü­lés higanygőzben megy végbe, az előállí­tott fény színe kék lehet. A találmány az említett fajtájú olyan 3 készülékre vonatkozik, mely több elektro­mos kisütőcsövet tartalmaz, mely csövek közül mindegyik egy betűt vagy jelet al­kot. A találmány szerinti berendezésnél a kisütőosövek által ábrázolt különböző je­) lek igen jól láthatók, igen egyszerű mó­don erősíthetők fel és könnyen cserélhe­tők ki. A találmány szerinti berendezés­nél mindegyik kisütőcső szabadon állva legalább részben szigetelő anyagból való j talpra van erősítve, emellett pedig a talpba vagy a talpra vagy a kisütőcsőbe vagy a kisütőcsőre a csővel sorbafcapcsolt ellenállás van erősítve. Miután mindegyik kisütőcső a hozzája tartozó talpra van erő­sítve, a különböző kisütőcsövek által al- 40 kotott jelképet a kisütőcsövek kicserélése révén igen egyszerű módon változtathat­juk. Ezenkívül a kisütőcsövek által alko tott jelkép úgy nappal, mint éjjel is, ami­kor a kisütőcsövek üzemben vannak, igen 45 jól látható, még pedig különösen akkor, ha a telepet úgy rendezzük el, hogy annak alkalmas háttere van. A kisütőcsöveket a szigetelő talpak se­gélyével tartószerkezetre erősítjük. A tal- 50 pakon pl. vájat lehet és a talpak a tartó­rész szegélye köré nyúlhatnak. Egy másik kiviteli alak esetében a kisütőcsövek tal­pát a tartórész vájatában rendezzük el. Ezen tartórészt előnyösen egymás körül 55 lengethetően elrendezett két részből ké­szítjük, mely részek összecsappantott hely­zetükben részben zárt nyílást alkotnak. A különböző kisütőcsövek kicserélésekor ezt a tartórészt felcsappanthatjuk, mire mind- 60 egyik kisütőcsövet külön-külön vehetjük ki a tartórészből, mimellett a tartórész összecsapantott helyzetében a kisütőcsö­vek talpa majdnem teljesen körül van zárva. 65 Az a tartórész, amelyen a kisütőcső el van rendezve, egy vagy több árambeve­zető sínnel lehet ellátva, melyek a talpak­ban levő, a csövek elektródáival össze­kötött kontaktusTÓszekkel a kontaktust 70 zárják. Emellett a talppal vagy a csővel összekötött előtétellenállás a csővel sorba van kapcsolva. Ajánlatos a berendezés oly kivitele, hogy a kisütőcsöveket csakis ak-

Next

/
Thumbnails
Contents