104865. lajstromszámú szabadalom • Lazítószerkezet önműködő középütköző-kapcsolókhoz

Megjelent 1933. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104865. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Lazítószerkezet önműködő középütköző-kapcsolókhoz, Knorr-Bremse A. G. cég- Berlin-Lichtenberg. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 8-ika. A találmány laiziítós'zerikezetre vonatko­zik oly önműködő középütközőikapcsolók-Ixoz, melyeknél a kapicisolóífejek merev karmokkal egyimásíba foigódznak éls a kap-5 esolódáis biztosítása, a kapcsolóiejeklben hosszirányban eltolható és a záróhelyzet­ben széles oldalaikkal egymás mellé f ekvő rekesztő ékiekfcel történik. Már javasoltak a liaizitósizíerkezietet a la 10 zítálsi helyzetben elrekesztő szerkezetet Az egyik ilyen szerkezeit kigörbített rúd­ból áll, melynek egyik . végén sziömölcs, másiiik végén a kocsi oldala felől elérhető ííoiglamityú van. A rúd a fogantyú közelé-15 ben ágyazott és emellett a kigörbített rész ós a szemölcs között fül útján a ko­csin megerősített szervibein függ. A kigör­bített rúd szemölcséiben vezetett és a riíd­ról mozgatott tolórúd rekeisztőszervvel 20 kapcsdliatos, .melynek pofaiszerű nyílása van. Ez utóbhiba • fekszik bele, a kigörbí • . tett rúdnak kéziemelővel való működteté­sénél, a kiváltó-szerkezet keEielőamelőjén külön 'elrendezett, félkerek nyúlvány. 25 Ez az ismert szerkezet sokrésizű. További hátránya,. hogy kezelése körülményes miért a köizépüitíközős kapcsoló oldószervé­nek a laaítóhelyzethen való elrekeszté­sére, • a kapcsoló kiváltó-szerkezetének 30 kézikerekót és a kiváltó-szerkezetet rögzítő kíülöin szerkezeit kéziieimielőjiát úgyszólván egyidejűleg kell működtetni; emellett a. kéziemelő nincs közvetlenül a kézikerék melletit. 35 A találmány szerinti Hjazíltólszerkieizet ez­zel saeimben rendkívüli egyszerű. Niern igé­nyel külön működtető emelőt a lazító-, szervnek a llaziítóhelyzetben való elrekesz­tésére, mivel ennél a szerkezetinél egy-40 szerű, kilincsalakú rekesztőszerkezet köz­vetlenül hat a lazítószerkezet tengelyének kézikerekére. Végül elesik a sokrészű, bo­nyolult függeszték. A találmány szerinti szerkezetnek lé­nyeges réisze a kocsi oldalán lévő, tehát 45 könnyein hozzáférhető súllyal ter'hielt ki­lincs, mely a középütközős kapcsoló ki­váltó szerkezetének kézikerekére közvetle­nül képes hatod. A kilincs sokféleképpen rögzítheti a kézikereket, Így pl. a kézi- 50' kereken nyugaisziois állítható saerv llehieit, melynek nyugöszóiba a kilincs bekapcso­lódhat. A kézikeréik, miaga kisiziöigeléisieis le­het, mely kiszöigielésiekre a kilincs támasz­kodik. 55-A találmány szerinti lazítószerlkezeteit a riajz példaképpen szemlélteti. Az 1. ábra a járművön elhelyezett normális helyzetű szerkezeit oldalnézete. A 2. álbiria hoimlolcnéziete. A öO' 3. áibra a laziítósizerkezet további kivi­teli aiafcjámiak oldalnézete. A 4. ábra, .a hozzátartozó hoimlofcnézet. A (2) kapcsolóíejnek (1. ábra) súllyal teiilhieilt, foirgiaíthaitó (1) kiváltó emelőjét, 65-ismert módon, (3) lánc köti össze az (5) és (6) csapágyakban ágyazott (4) tengellyel. A . részek visszaállít ásáit megindító, isimért (7) súlyt, melyet az előre - és háteahimbá -lás meggáitMsára, csuklós (S) szervek rög- 70' zíteinielk a jármű vázán, a (9) lánc ugyan­csak a. (4) tengellyel köti össze. A (4) ten­gelyre ékelt (10) kézdkeréken az 1. és 2. ábrák szerinti kiviteli alaknál (11) haisá­tékok vannak oly célból, hogy a nyuga- 75-szos (12) lemezt állíthatóan rögzíthessük. A járműnek boimilclköldalán lévő (13) le­mezen (2. álbria) ia (14) kilinos csap körül forglatható. Az ugyanazon csap körül forgatható és (15) súllyal terhelt (16) kar, 80

Next

/
Thumbnails
Contents