104860. lajstromszámú szabadalom • Villamos gyujtó, kondenzátorokkal, mint gyujtóáramhordozokkal és eljárás ilyen gyujtók energiaellátására és időzítésére

Megjelent 1933. évi január hó 16-án. IÍAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RütásiG SZABADALMI LEÍRÁS 104860. SZÁM. — XIX/C. OSZTÁLY. Villamos gyújtó, kondenzátorokkal, mint gyujtóáramhordozókkal és eljárás ilyen gyűjtök energiaellátására és idó'zitésére. Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik cóg-Düsseldorí-DereiKlorf. A bejelentés napja 1931. évi július hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi április hó 11-ike. Villamos gyújtók, melyek mint lövedé­kek, hajítóbombák, aknák vagy egyéb, robbanó töltéseket tartalmazó testek csa­pódó-, időző- vagy kettősgyujtói, vala-5 mely gyujtószer meggyújtásához szüksé­ges villamos energiát kondenzátorokban tárolva viszik magukkal; ezek a villamos gyújtók egymással szembe kapcsolt ós tá­rolt energiáiknak kölcsönös feszültségvál­tó toztatását előidéző eszközökkel felszerelt két kondenzátort tartalmaznak, melyek­nek a gyújtási feszültségig fokozatosan növekvő feszültségkülönbsógét a gyújtó­szer meggyújtására használják ki. Bizton-15 sági okokból és időzőgyujtóknál egyszerű időzítési lehetőség elérése végett, a szük­séges villamos energiát csak röviddel a használat előtt közlik a gyújtóval, ettől elkülönített és ehhez csak átmenetileg 20 csatlakoztatott feszültségforrásból. Ez lö­vedékgyu jtóknál a lövedék kilövésének pillanatában történik, vagy mialatt a lö­vedék a löveg csövén áthalad, vagy csak amikor a csőtorkolatból kikerül, hajító-25 bombáknál pedig röviddel eloldásuk után, mialatt azok a hajítókészülékből kiesnek. Ezeknél az ismert gyújtóknál mindkét kondenzátort fel kell tölteni éis ezek mind­egyikéhez evégből a gyujtótesttől elszige-30 telt, legalább egy különleges csatlakoz tató kontaktusdarabra van szükség, me­lyeket áramforrás pólusaival kell érintk.1 ­zésbe hozni. Megtörténhetik, hogy hiá­nyos érintkezés folytán csak egyetlenegy 35 gyújtó kondenzátor töltődik fel, aminek aztán befulladt lövés vagy korai gyújtás a következménye. Ilyesmi a kondenzáto­rok feltöltő vezetékeinek szállítás alatti elszakadása folytán is bekövetkezhetik olyan gyújtóknál, melyek különben előző- íO leg kifogástalan állapotban kerültek ki az élőállítási helyről. Az ismert kapcsolás ezenkívül nem teszi lehetővé a villaüio;; gyujtószer olyan elhelyezését sem a gyúj­tóban, hogy a gyujtószer hozzávezetéseií 45 a gyújtó testének potenciáljára hozhas­suk. Ezek között, tehát maga a gyujtószer ós a gyújtó teste között is, legalább is a feltöltés pillanatában akkora a potenciál­különbség, hogy ez, a vezetékek megsérii- 50 lése esetén, feltöltés közben korai gyúj­tást idézne elő. Az ismertetett kondenzá­torelrendezésű csapódó gyújtók ezenkívül azért is eredményezhetnek befulladt lövé­seket, mert amikor a gyújtó valamely 55 célba hatol, ennek anyaga akként hat a feltöltő kontaktusdarabokra, hogy a két kondenzátor között rövidzárlat létesül és azok feszültsógkülönbsége kiegyenlítődik, még mielőtt a csapódási zárókontaktus 60 gyújtás végett működésbe léphetett volna. A találmány szerinti villamos gyújtó szintén - több kondenzátort tartalmaz a gyujtóáram hordozására és az említett is­mert gyújtók előnyös tulajdonságaival 65 rendelkezik, vagyis egyszerű, korlátlan ideig raktározható, szállításnál és lövésnél vagy hajtásnál a biztonságot nem veszé­lyezteti, a legegyszerűbben időzíthető és sokféleképpen alkalmazható. A gyujtószer 70. meggyújtására azonban nem két konden­zátor között képzett potenciálkülönbséget használjuk fel, hanem az egyik kondenzá­torral késleltetve közeit feszültséget. Az Új gyújtónak olyan kondenzátor-elrende- 75 zése van, melynél az energiáját, mint

Next

/
Thumbnails
Contents