104841. lajstromszámú szabadalom • Villamos védőberendezés loás, betörés stb. ellen

Megjelent 1933. évi .január hó 2-án. SZABADALMI LEIRAS 104841. SZÁM. VII j. OSZTÁLY. Villamos védőberendezés lopás, betörés stb. ellen. Bucher Sámuel főmechanikus Fleurier (Neuchátel, Svájc). A bejelentés napja 1930. évi október hó 2-ika. Svájci elsőbbsége 1829. évi október hó 22-ike. A jelen találmány lopás, betörés, stb. ellen védő, villamos berendezésre vonat­kozik. E berendezés jellemzője: legalább egy, villamos áramforrással felszerelt ö központ által védett hely, mely áramfor­rás e hely őrködő reléjét táplálja, A he­lyet két különböző kategóriájú, fémes tes­tekből álló berendezés védi, ahol is az egyik kategóriájú fémtestek egymással 10 sorosan (sériesben) vannak kapcsolva, úgy, hogy azok az áramforrás egyik pólusa ós a relé egyik kapcsa közé iktatott áram­kört létesítenek, míg a másik kategóriájúi fémtestek, melyek az első kategóriájú 15 fémtestektől el vannak szigetelve és szin­tén egymással sorosan (sériesben) vannak kapcsolva, egy második áramkört létesí­tenek, mely a relé másik kapcsa és az áramforrás másik pólusa közé van ik-20 tatva úgy, hogy akkor, ha a két kategó­riájú fémtesteket egymással villamos érintkezésbe hozzuk, a relé röviden zá­ródik. Az idemellékelt rajz, példaképen, a ta-25 lálrnány megvalósításának egy foganato­sítási alakját ábrázolja, ahol is feltettük, hogy a találmány valamely ingatlanban (házban) van berendezve. Ez a foganato­sítási alak kis villamos központból áll, 30 mely abban a helyiségben van elhelyezve, ahol az ingatlan felügyelője, pl. kapusa lakik, továbbá négy védett helyből: neve­zetesen (pa) pénzszekrényből (1. ábra), (pb) ajtóból (11. ábra), mely a bemenetet 35 engedi meg abba a helyiségbe, ahol a pénzszekrény van, továbbá az ingatlanon lévő (pc) ablakból (14. ábra) és az ingat­lan (pd) kapujából (17. ábra). Az 1. ábra a központ és a (pa) hely (pénz-40 szekrény) egyszerűsített vázlata. A 50 2. ábra e helyet (pénzszekrényt) távlati képben ábrázolja, míg a 3—9 ábrák e hely részleteire vonatkoznak. A 10. ábra a második, (pb) hely (ajtó) ol­dalnézete, a 11. ábra e hely áramköreinek vázlatát mutatja, míg a 12. ábra ennek részletére vonatkozik. A 13. ábra a harmadik (pc) hely (ablak) oldalnézete, a 14. ábra e hely villamos kapcsolatának vázlata, míg a .15. és 16. ábra részletet mutat. A "17. ábra a negyedik, (pd) hely (kapu) villamos kapcsolatainak vázlata, míg a 55 18. és 19. ábra ennek részleteit ábrá­zolja. A 20. ábra a központ vázlata, míg a 21. és 22. ábra ennek két részletét ábrá­zolja. A 23. ábra az első, (pa) hely (pénzszek­rény) változatát tünteti fel, végül a. 24. ábra a 23. ábra függélyes középvo­nala mentén vezetett, a nyíl irányában tekintett metszet darabja. A (pa) hely szokásos (7) pénzszekrény­ből áll (2. ábra), mely lábaival a padlón nyugszik és (8) féimkalitkába van bezárva. Ezt a kalitkát kubikus alakú (9) keret al­kotja, melynek mind a hat felületén (10) 70 í'ácsrudak vannak elrendezve. A kalitka mellső felülete ugyancsak rácsrudas (11) ajtóval van felszerelve, mely (12) zárral zárható. A pénzszekrény zárát (13) jelöli. Mindegyik (10) rácsrudat fémcső al- 75 kotja, mely végeivel, a (9) keretben van megerősítve és ettől (14) tárcsákkal (3. ábra), villamosan el van szigetelve. Mind­egyik (10) rácsrúd belsejébe, tengely­irányban (15) fémszál (drót) van helyezve, 80 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents