104838. lajstromszámú szabadalom • Kiskaliberű betétcső

Megjelent 1933. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ,||£g|9L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104838. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Kiskaliberű betétcső. Fegyverneki Frommer Rudolf gépészmérnök, vezér­igazgató Budapest. A. bejelentés napja 1930. évi julius hó 8-ika. A találmány azon ismert betétcsövekre vonatkozik, amelyek célja az, hogy a ren­des, nagyobb kaliberű töltények számára készült fegyvert, kiskaliberű tölténnyel, 5 pl. ú. n. szobalövészetre is használhassuk. A találmány ezen betétcsövek egy kü­lönleges kiképzésében áll és pedig olyként, hogy a találmány szerinti betétcső az ön­működő „Frommer-Stop" és „Frommer-10 Baby" pisztolyoknál igen célszerűen alkal­mazható, mivel egyszerű szerkezet mel­lett a betétcső könnyű és gyors be- és ki­szerelését teszi lehetővé. A találmány lényege az, hogy a betét-15 cső elülső végéhez ugyanolyan csavarme­nettel ellátott anya van rögzítve vagy a csővel egy darabban előállítva, mint ami­lyen .a pisztolyok csöveinek végére van csavarva a csőnek a rugóreaiidszerrel való 20 kapcsolása céljából. Ez az elrendezés arra való, hogy a betétcsövet, ha azzal lőni akarunk, a fegyverbe beerősítsük. A mellékelt rajz a szóbanforgó talál­mány egyik kiviteli alakját tünteti fel. Az 25 1. ábra a Frommeir-Stop- és Baby-pisz­tolyok csővégrészeinek metszete, betétcső nélkül. A 2. ábra ugyanez a metszet, azonban le­szerelt anyával és beszerelt betétcsővel. 30 Amint az 1. ábrából látható, az (1) törzs­cső elülső végén a (2) csavarmenet van, amelyre a (3) anya van rácsavarva. A (3) anyának ismert módon (4) szarva van, amelyben (5) kivágás van. Ebbe az (5) ki-35 vágásba illik a (6) gomb, amelyet a (7) vonórúd körül elhelyezett (8) csőrugó nyom a (9) határolóhoz. Ugyanezek az alkatrészek ugyanezen elrendezéssel láthatók a 2. ábra szerinti betétcső elrendezésnél, azzal a különbség- 40 gel, hogy a (3) anya helyett a (10) betét-,, csőhöz szilárdan egy (11) anya van rög­zítve, vagy azzal egy darabból áll, mely­nek szintén (5) kivágása van, amelybe a (6) gomb becsappanva a (11) anyát ugyan- 45 úgy biztosítja elfordulás ellen, mint a be­tétcső nélküli állapotban a (3) anyát. Ön­magától értetődik, hogy a (10) betétcső külső átmérője olyan, hogy pontosan illik az (1) cső kaliberébe, illetve furatába. A 50 (10) betétcső beszerelése a pisztolyba tehát olyképpen történik, hogy a (6) gombot a (8) rugó ellenében benyomjuk és ,a (3) anyát lecsavarjuk. Azután a (10) betétcsö­vet az (1) törzs-csőbe toljuk, mire a (11) 55 anyát az (1) törzs-cső (2) csavarmenetére épp úgy rácsavarjuk, mint azelőtt a (3) anyát és ha teljesen rá van csavarva, a (8) rugó hatása alatt álló (6) gombbal rög­zítjük. A betétcső kiszerelése és a régi ál- 60 lapot visszaállítása értelemszerűen tör­ténik. Szabadalmi igény: Kiskaliberű betétcső „Frommer-Stop" és „Frommer-Baby" pisztolyokhoz, jelle- 65 mezve a betétcsővel egy darabban ké­pezett vagy ahhoz szilárdan erősített anyarésszel, amely a törzs-cső végén levő csavarmenetre csavarható és ame­lyen olyan kivágás van, amelybe a 70 csőrugó által előre nyomott (6) gomb illeszkedik, az anya és betétcső rögzí­tésére. 1 rajzlap melléklettol. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents