104827. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés tüzelőanyagnak Diesel-motorokba vagy hasonló rendszerű motorokba való vezetésére

Megjelent 1933. évi január lió 2-án. . MAG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104821. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés tüzelőanyagnak Diesel-motorokba vagy hasonló rendszerű motorokba való vezetésére. Jacob Christian Hansen Ellehammer gyáros Hellerup (Kopenhág-a m.)« A bejelentés napja 1931. évi március hó 21-ike. Dániai elsőbbsége 1930. évi április hó 7-ike. A találmány eljárás és berendezés, melynek célja Diesel-motorok vagy ha souló rendszerű égési erőgépek henge­reibe tüzelőanyagot bevezetni. Az eljárá-s 5 lényege az, hogy a tüzelőanyagot oly nyo­más alatt vezetjük be, mely nagyobb, mint a robbanásnál alkalmazott sűrítés nyomása, de kisebb mint a robbanásnál keletkező nyomás. A tüzelőanyag a beve-10 zetősi nyomás és a sűrítés nyomása kö­zötti különbség hatása folytán jut be a motor hengerébe, ahol széjjel fröccsen, mit a hengerben elhelyezett tüzelőanyagbeve­zető szerkezet létesít, melyet a dugattyú 15 abban a pillanatban hoz működésbe, ami­kor közvetlenül külső holtpontja előtt van. Ezen körülmények között a tüzelő­anyag nagy sebességgel áramlik be az égési térbe mindaddig, amíg ezen térbe a 20 robbanáshoz szükséges teljes tüzelőanyag­mennyiség be nem jut, mire azután a rob bánás által létesített nyomás a tüzelő­anya g bevezetését hirtelen megszakítja. Ezen eljárás foganatosítására való, ta-25 lálmány szerinti berendezés egyik meg­oldási alakja .a csatolt rajzokon 1 átható. Az 1. ábra a találmány szerint szerkesztett kétütemű Dieselmotor-henger felső részé­nek tengelyirányú metszete, míg a 30 2. és 3. ábra vázlatosan és nagyobb lép­tékben részleteket mutat. (1) a motor hengere, (2) a munkadu­gattyú és (3) a kompresziótér, melyben a dugattyú a hengerbe jutott levegőt sűríti, 35 úgy hogy az oly hőmérsékletet vesz föl, mely az elgázosított tüzelőanyag pl. solar­olaj gyulladási hőmérsékletének megfelel. A hengerfejbe a (4) cső van csavarva, melynek (5) ürege a tüzelőanyag felvéte­lére való és melyet a (6) csővezeték a raj- *0 zon nem látható tiizelőany agtartárnnyá 1, a (7) csatorna pedig az (1) henger belse­jével köt össze. Az (5) térben van a (8) szelepülés és az ehhez tartozó (9) szeleptest, melynek a (7) i5 csatornán áthatoló (10) szára van. A (10) szelepszár vége oly mélyen nyúlik az égési térbe, hogy azt a (2) dugattyú éppen érintheti és pedig közvetlenül fölső holt­pontjának elérése előtt, amint az az 1. áb- 50 rán látható. A (10) szelepszár a (7) csator­nába nem illik pontosan bele, vagyis a szelepszár és a csatorna fala között igen szűk, gyűrűkeresztmetszetű átbocsátótér marad szabadon. 55 A tüzelőanyag számára elrendezett (5) térben van a (12) szelep, mely a (6) csőve­zetékben áramló tüzelőanyagot elzárhatja és melynek súlyát a (9) szeleptestre tá­maszkodó (13) rugó tartja. r,o Ha föltételezzük, hogy a sűrítés nyo­mása kb. 30 légkör és a tüzelőanyag-tar­tánybian lévő nyomás kb. 60 légkör, ha továbbá föltételezzük, hogy a robbanás által a hengerben létesített nyomás 60 65 légkörnél nagyobb, akkor a motor műkö­dése a következő: A kétütemű motor (2) dugattyúja (3. ábra) az előző expanziólöket égési gázai­nak eltávolítása és a friss levegő beveze- 70 tése után fölfelé mozog. A (9) szeleptest a (8) szelepülésre fekszik, a tiizelőanyag­tartány 60 légkörnyi nyomásának hatása alatt. Az (5) tér tüzelőanyaggal teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents