104806. lajstromszámú szabadalom • Görtető géperejű járművekhez

Megjelent 1933. évi január lió 2-án. . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104806. SZÁM. — XX/a. OSZTÁLY. Görtető géperejű járművekhez. Daimler-Benz A. G. cég- Stuttgart-Untertürkheim. A bejelentés napja 1931. évi február hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi március hó 14-ike. Az olyan göntietöknél, amilyeneket elő­nyösem autóbuszokon laiUkalmaziniak, az eü­tolíhiajtó teltőabrcncsokat ajkként kell ágyazni, hogy törés azoknál a váltakozó 5 igénybevételeknél és elcsavairodáisoknál se következzék be, amelyek a jármű felépít­ményét igény'bevesztük; ezenkívül szüksé­ges, hogy az abroncsokat. csekély erűvel le­hessen eltolni vezetékükben, anélkül 10 azonban, hoigy azok menet köziben vezietté­,kükben kotyognának. Ezeket a követel-; menyieket a találmány szerint egyszerű ©szközöikkel elégítjiik ki. Hogy n, kocsmák az últítest eigyemeitlen-15 segédtől eredő lölkiéisei az abroncsokra át ne vitessenek, utóbbiakat rugó közibedkita­tásával kötjük össizie tieltőt vezető futó­maeskákkail. E óéiból a futómacska a ta­lálmány szerint kétrészű; e két rész közé 20 rugóit iktatunk. A futómacska alsó résizla középen két myofmlgörgőt, felső része pe­dig mindegyik oldalon két-két vezetőgör­gőit hord. E görgőiket a rugó az U-alakú vezetékpályához egyelőt esetn hozzászio-25 szorítja. A futómacska két rásaémeik viszonyla­gos elfordulását bármely alkalmas esz­közzel. pl. pecekkel Vagy az egyik résziről a másikra átnyúló nyelvvel aikiadiályüiz-30 hajtjuk meg. Különösien egyszerű és elő­nyös szerkezeti kiképzéshez jutujnik akkor, ha a futómacska felső részét az abroncs, lábrészével mereven összekötjük vagy az­zal egydaraibbajn készítjük. 35 A mellékelt riajz a találmány Sízecrimti ; göirtető egyik ioganiaitoisítáHi aliakjáit pél­dáiképpen tünteti M. Az 1. ábra gőr tetős aultóitousz nézete. A 2. ábra egy abroncs elölnézete, részben metszete, futómacskával. A 40 3. ábra a 2. ábráihoz taritozó aldallnéziet. Az abroncsok futómaeskáinak pályája a végigimlenő, U-aliakú (a) sín (2. ábra), melyet célszerűen köninyű fémből készí­tünk. A futómacska (d) alsó részét az 45 ürös herrgeraiajkú (e) rész vezeti a (b) felső részben, mely az abroncs (c) lábré­szével egy darabot alkot. Az (f) tekercs­rugó a (b, d) részeket szétfeszíti és ez­által a futómacska felső résziéinek négy 50 (g) vezetőgörgőjét, valamint aüe6 részé­inek kélt (h) nyomgörgőjét aiz (a) sínen levő pályáikhoz szorítja. A (g) vezeitő­görgőket é(s a (h) nyoimgörgőket külön ielerőisítő eszíkiözök nélkül, lazán helyez- 55 zük tartóesapjaikra. Az (m) nyelv meg­akadályozza azt, hogy a futómacska két része viszonylagosan elforduljon. A íütómiaesikia felső részének két ol­dalsó szeméhez csiuklóeian csatlaikoznak az 60 (i) hajtogató eimelők (3. ábra), mely ele az egyes abronesűkiait egymással összekötik és a gönteitő összehúzásakor a tetőszövetet összehajtogatják. Az egymással összekö­tött hajtogató emelők csuklóit a (k) tető- 65 védő süvegek veszik körül, melyek a tető­szövet megsérüléséit megakad ályozzák. A görteftőt az (1) hajtó,lánccal húzzuk előre Aia,gy hátra. Szabadalmi igények: 70 1. Görtető géperejű járművekhez, mely­nek abroncsait oldalsó vezetéksínek­ben futó, ezekhez rugózó görgőkkel szorított futómacskák hordják, amelyre jellemző, hogy az abroncs és a veze- 75

Next

/
Thumbnails
Contents