104798. lajstromszámú szabadalom • Eljárás edzett tárgyak előállítására

Megjelent 1933. évi .január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104798. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Eljárás edzett tárgyak előállítására. Fried. Krupp A. G. cég- Essen. A bejelentés aapja 1931. évi junius hó 24 ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi julius hó 16-ika. Níitráliáisísial iedzíeitit tárgyak idlőállítáisá­illái gyakran kívánatos a tárgyaik magjá­nak is keménységéit adni, különösen ak­kor, ha oly tárgyakról van szó, amelyeid 5 — mjint pl. a.laíkimások, fogaísikeriefeetk, kcir­tmlöiskiapicsolólk, golyós és görgős csap­ágyak — nagy nyo'móigéinybevétetekniefc. vaigy lökéisekin.ek vannak kitérne és ame­lyeknél a nagy nyomóigénybevétel foly­tán a nitrálással edzett felületi rétegnek, a lágyabb maganyagba való beinyomódá­isiától kell tartani. Javasolták már iiy­flajta tárgyak 'előállításához oly niitrál­hlató aicéliötívözeitíekneik az alkalmazását, 5 aniidlyek megeresztésállólk, azaz abban az áílilíapotban, amelyben azokat a mitrálás­nak alávetik, kemények és a nitrálási hő­mérsékletre (kb. 500°) való ós a mieigerieszr tési kezeléssel egyenlő felmelegítéssel sem 0 veszítik el az eredeti keménységüket. Az ily fajta ötvözetek aikalimiazáísániak azon­ban az, a hátránya van, hogy a tárgyak­nak a nitráláiS előtt, Iliidéig állilápotban ft>­gánaitcisíitiandó készre való megimunlkálása, 5 az anyag nagy keménysége folytán nehéz. A tialáilimány célja nagy miaigjkemjény­ségű ndítrálássial edzett oly tárgyaknak ,az előállítása, aimielyek a, niitrálási előtt lágy állapodban, nehézség .nélkül, készre 0 munkálhatok meg. A találmány szerinti eljárás, pl, a kö­vetkező módon foganatosítható: Elsősor­ban is oly nitrált acélt állítunk elő, amely a nitrálhatóságot előidéző elemeken — 5 mint ailuminiumion, krómon, molibdénien, mangánon stb.-n — kívül még oiyian fille­mjekét tiartálmaz, amelyek kiválasztó­edzést képesek előidézni, mint amilyenek pl. a réz, berillium', bór és tiiitán. Ezt az 0 öltvöBeiteit, illetve az abból nyersem elő­megninnkáít tárgyat azután magas hő­mérsékletről vízbem, olajban vagy leve­gőiben. lehűtjük és ettein a l eli ütött, de, cinnek dacára lájgy állapotban kéezire inéig­iiminfcáiljuk. Az erre következő, kb. 40!)—. 45 600°-on (legcélszerűbben kb. 500°-on) fciglamaiíosíitoitt nitráilás ezután isimert mó­don a tárgyiak felületi rétegie keiméinysé­gémeik növelését idézi elő, iniiimieillett azon ham egyidejűleg a nitrálMsaiál uralkodó io anegereisziíiési hőinérséklieitteil, pl. rémek, lieiilliiiiminak, bórniak vaigy titánnak a jelenléte következtében, a maigikemány­ségnelk a diszperz,. kiváláséin alapuló lé­nyeges növeléséit érjük el. 55 így pl. egy 0.30% szén-, 0.29% iszlilicium-, 0.35% mangán-, 1.04% alumínium, 1.52% króm-, 0.30% molibdén- és 1.08% réziíar­taimú acciltnak, amely teiháít a niitráthaitó-Ságot elősegítő cilieimeiklkéint allumiiniuanot, 60 krómot és molibdént, kiválatóedzésképes eilömkéint pedig rezeit tantalimiaz, 900°-:ról leviQgőben való lehűtés után 280 Brinnel­egységinyi keménysége va;n. Ebben az aránylag lágy állapotban az ötvözet jól 65 megmunkálható. Ha ezután kb. 500°-om iiiitrálunk, akkor .a felület, kb. 950 Firth­eigyséigire való keiménysé,gttiöveliéisií kap, míg egyidejűleg a mlagkeiméinyséíg a fel­lépő kiválatóedzés következtéiben 340 70' Briiinel-egységre emelkedik. Jó eredmé­nyeket érünk el pl. oly acélokkal is, ame­lyek 0.24% szeneit, 0.31% sziliciumot, 0.41% mangánt, 1.09% alumíniumot és 1.17% rezeit vagy 0.10% szenet, 3.5% sziiiicÁunaöt, 75 8.7% krómot és 0.5% bórt tartalmaznak. Az eljárást olymódon is foganatosít­hatjuk, hogy az acéilitárgyat javítjuk (ne­mesítjük), tehát az átalakulási pont fö­lötti hőmérsékletről lehűtjük és azután 80

Next

/
Thumbnails
Contents