104795. lajstromszámú szabadalom • Hajtó kötélkorong szorítópofákkal

Megjelent 1933. évi . január hó 2 -án . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104795. SZÁM. — Vg/1. OSZTÁLY. Hajtó kötélkorong szorítópofákkal. Dr. Ing\ Karlik Vilmos bányaigazgató Brtix. (Csehszlovákia). Pótszabadalom a 90765. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi május hó 21-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1929. évi junius hó 26-ika. A találmány a 90765. számú törzs­szabadalom szerinti hajókötélkorong töké­letesítése. A törzsszabadalom olyan elren­dezést véd, amelynél a szorítópofák fogó-5 szerűen egy a tárcsa közepe felé mozgat­ható csapon vannak ágyazva és a szorító­karokat a fogónak a tárcsa közepe felé való mozgásánál, különlegesen kiképzett belső felületek segélyével úgy vezetjük, [0 hogy a kötélnek a pofák által való szük­ségelt befogása biztosítva legyen. Jelen találmány tárgya, mely ezen el­rendezést megjavítja és egyszerűsíti, lé­nyegében abban van, hogy a kerék koszo­,5 rújának külső kúpos felületei vannak, amelyeken a szorítópofák alsó végei csúsznak. Ezenkívül a szorítópofák telje­sen sima csapon vannak ágyazva, ame­lyen lépcsők nincsenek és melyet helyze­>0 tében a koszorúban kimart sugárirányú hornyok tartanak meg. A fogókarok e találmánynál nem keresztezettek úgy, hogy szerkesztésük, előállításuk és a ke­rékkoszorúba való beépítésük nagyon !5 könnyű. A hajtó kötélkorong előállítása azáltal válik egyszerűvé és olcsóbbá, mert az új elrendezés következtében a súly is tekintélyesen csökken. A koszorús kerekek szerkezeti szélessége az új elren­;0 dezés következtében jelentékeny lehet. A mellékelt rajz a találmány tárgyát négy ábrában mutatja be. Az 1. ábra a kerékkoszorút metszetben nyi­tott helyzetben levő feltolt szorítópofák­;5 kai mutatja. A 2. ábra ugyancsak a kerékkoszorún át vett metszet, zárt helyzetben levő pofák­kal, mikor a kötél húzása hat. A 3. ábra a hajtó kötélkorongot a szorító­pofák számára való nyílásokkal részint 40 nézetben, részint metszetben mutatja be. A 4. ábra az új hajtó kötélkoronghoz hasz­nált szorítópofát mutat be. Az ábrákon (1) a hajtó kötélkorong, melynek (2) koszorúján külső kúpos (3) 45 felületek vannak. A kúpos felületeken a szorítópofáknak alsó (4) karjai csúsznak, míg a felső (5) végek a (6) kötél össze­szorítására valók. A szorítópofák a (7) csapokra vannak feltolva, amelyek telje- 50 sen simák és amelyeket helyükön sugár­irányú, a kerékkoszorúba mart hornyok tartanak. A szorítópofák alsó (4) karjait a (8) rugó úgy húzza össze, hogy ha a (6) kötél húzóereje nem hat, akkor a (9) tol- 55 dalékok fogják fel őket és a szorítópofák felső (5) karjai nyitott helyzetben marad­nak. Mihelyt a (6) kötél húzása hatni kezd, a (8) rugó is húzó igénybevételt szenved, a (4) kar alsó részei a kúpos (3) 60 felületre csúsznak, ami által a kötél be­fogódik (2. ábra). A szorítópofákat a le­gombolyodó (6) kötél és a (8) rugó hozza eredeti helyzetükbe. A szoritópofák be- és kiszerelése nagyon könnyű. Az (5) karok 65 puszta összenyomásával a szorítópofák kitolhatok és újra visszahelyezhetők. Szabadalmi igények: 1. A 90765. számú szabadalom 1. és 2. igénypontjában védett szorítópofás 70 hajtó kötélkorong további kiképzése, azzal jellemezve, hogy koszorújának külső, kúpos felületei vannak, ame-

Next

/
Thumbnails
Contents