104758. lajstromszámú szabadalom • Villamos porszívó

Megjelent 193£. évi december lió lő-én. MAGYAB KIRÁLYI SZABADALMI BUiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104758. SZÁM. — XVJII a. OSZTÁLY. Villamos porszívó. Schiedt Walter mérnök Rheydt (Rheiuland, Németország). A bejelentés napja 1931. évi május hó 22-ike. Az ismeretes villamos porszívók hát­ránya, hogy szerkezetük bonyolult, és hogy nagyon sok pótalkatrészre szorul­nak. Mindez egyúttal meg is drágítja a 5 készülékeket. A találmány szerint, arra való tekin­tettel, hogy a porszívók legfőbb feladata a szőnyegek és a padlók kitakarítása, a porszívót pneumatikus seprő alakjára ké-10 szítjuk. Az ily szerkezet a készüléket könnyen kezelhetővé teszi és annak sú­lyát is csökkenti. A készüléket, szívó ha­tásának csökkentése nélkül, aránylag igen kicsinyre készíthetjük, úgy, hogy 15 máskülönben hozzáférhetetlen helyeket is pásztázhatunk vele. Emellett az is lehet­séges, hogy az eddigi porszívók csőszájait használhassuk. A találmány további jellegzetessége, 20 hogy a készülék szívókamrája merev és megtöretlen. így mellőzhetjük a káros szögleteket és hajlatokat, amik a beszí­vott levegőnek tekintélyes sebessége foly­tán, máskülönben jelentős torlódásokat és 25 erőpazarlást okoznának, amint ezt az is­meretes porszívók hosszú csöveinél és tömlőinél tapasztalhatjuk. A találmány kiterjed a porszívó gyors­járatú motorjának hűtésére is. A legtöbb 30 porszívó a beszívott levegőt, ennek meg­tisztítása után, a motor fölött, vagy a mo­toron keresztül szállítja és evvel idéz elő meglehetős hatályos hűtést. Ennek hátrá­nya azonban, hogy igen sok porrészecske 35 kerül a motorba és hogy a kollektor, va­lamint a motor egyéb forgó részei csak­hamar elszennyezed,nek. Evvel ellentétben a találmány szerint, a légpályát a motortól teljesen elkülönít­jük és csupán a készüléknek fémből való 40 házát hűtjük. Avégből, hogy ez a hűtés is elég hatályos legyen, a szívókamrát a szívószárny körül, ahol a poros levegő ki­ömlőnyílása van, kiöblösítjük, ezenkívül pedig belső bordákkal növeljük annak 45 hűtőfelületét. így a légtér fémháza még tartós üzemiben sem fog felmelegedni. A motor azután, amely fémköpenyénél és fémkereténél fogva, nagy felületen, szo­rosan érintkezik a légtér fémházával, ez 50 utóbbi közvetítésével fog hűlni. A rajzok a porszívó egyik kiviteli alak­ját vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábra a porszívó készülék oldalné­zete, a 55 2. ábra ugyanennek függélyes met­szete, a 3. ábra pedig alaprajza. A 4. ábra a porszívó teljes összeállítását oldalnézetben mutatja. Az (a) motort a (b) házba erősítjük, még pedig oly módon, hogy az (al) motor­tengely a (c) seprőnyéil egyenes folytatá­sába essék. így a készülék kedvező súly­elosztása, a szokásos használat közben, 65 egyszerűsíti és megkönnyíti a munkát. Az (al) motortengelyre erősítjük a (d) szárnykereket, amely az (e) kefén át az (f) szívóház (g) terébe szívja és innen mindjárt, a (c) nyélre erősített (h) zsákba 70 (4. ábra) nyomja a levegőt. A zsák sűrű szövetén keresztül azultán már tiszta le­vegő lép ki. Minthogy az (a) motor (a2) fémköpenyé­nél, valamint (a3) fémkereténél fogva 75 szorosan érintkezik a (b) házzal, a motor melege átszármazik a (b) házra, amelyet

Next

/
Thumbnails
Contents