104754. lajstromszámú szabadalom • Fémgőz- vagy nemesgázegyenirányító, védőhüvelyekkel körülzárt anódákkal

Megjelent 1933. évi december lió 15-én. íl AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104754. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Fémgőz- vagy nemesgázegyenirányító védőhüvelyekkel körülzárt anódákkal. Siemens-Schuckert-Werke A. G. cég' Berlin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 5-ike. A találmány célja fémgőz-, illetőleg nemesgázegyenirányítóknál a visszagyuj­íásokat megakadályozni azáltal, hogy a zárási idő alatt az akkor negatív elek-5 trodákhoz. folyó villogó kisüléseket, amelyek könnyen mennek át ívkisülé­sekbe és ezáltal visszagyujtásokra ad­nak alkalmat, vagy teljesen elnyomjuk, vagy legalább is oly mértékben legyön-10 gítjük, hogy azok az egyenirányító üze­mét nem veszélyeztetik. A találmány értelmében ezt a felada­tot azáltal oldjuk meg, hogy az egyen­irányító mindegyik főanódáját önmagá-15 ban ismert módon körülvevő csőalakú hü­velyben, az anóda közvetlen közelében az ionokat absorbeáló elektródákat ren­dezünk el, melyek célszerűen párhuza­mosak a fényív útjával és mint fémfe-20 lületek vannak kialakítva. Ezek az iono­kat absorbeáló elektródák az anódák közelében a védőhüvely keresztmetszetét lehetőleg szabályos részekre osztják. Az ionokat absorbeáló elektródákat szigetelve 25 is elrendezhetjük, de az anódát védő cső­vel vezetőileg is összeköthetjük, ha ez az utóbbi cső fémből áll. Az ionokat absor­beáló elektródák különféle alakban készít­hetők. 30 Az ionokat absorbeáló elektródák alatt leírásunkban oly felületeket értünk, ame­lyek a fémgőzkészülékek kisülési pályá­jában akként vannak elrendezve, hogy az ionokat magukhoz vonzzák és amelyek 35 az ionokat neutralizálás által ártalmat­lanná teszik. Ez a hatás az ionok absórp­ciója, mert az ionok a kisülési pályából tényleg eltűnnek. A találmány szerinti diszpozíció főjellemzője, hogy az önma-40 gulíban ismert, az anódát körülvevő vé­dőhüvelyeken belül közvetlenül az anódák előtt vannak ilyen, az ionokat absor­beáló felületek elrendezve. Ezek a felüle­tek célszerűen párhuzamosak a kisülési pályával és az anódát védő cső kereszt- 45 metszetét az anóda közelében szalagokra, aknákra vagy hasonló alakú részekre bontják szót. Az ábrák az ionokat absorbeáló ily tes­teket különféle alakokban mutatnak. 50 Az 1. ábra szerinti kivitelnél a (2) anóda (1) védőhüvelyében közvetlenül az anóda előtt két, koncentrikus, rövid hengerből álló, ionokat absorbeáló (3) rácsszerkezet ran elrendezve, amelyet az (1) anódhii- 55 vellyel szemben (4) köztartók merevíte­nek. A két hengeres gyűrű a 2. ábrában feltüntetett módon egymással radiális írá­nyű tagokkal, pálcákkal vagy szalagok­kal van összekötve. A (3) pléhgyűrűk a 60 fényív útjával párhúziamosa'k és az (1) hüvely belsejét akna szerű terekre osztják. A gyűrűk célszerűen nem magasabbak, mint amekkora az áltáluk képezett, ak­nák szélessége. Ezenkívül a gyűrűk az 65 anódához oly közel vannak elrendezve, hogy ettől való távolságuk nagyságrendi­leg azonos az aknaszerű terek szélességé­vel és mélységével. Bizonyos körülmények között elegendő, 70 ha mint ilyen rácsot, egy egyszerű pléh­gyűrűt alkalmazunk. Koncentrikus gyű­rűk helyett spirális alakjában meghajlí­tott fémszalagot is alkalmazhatunk rács gyanánt, mint azt a 3. ábra mutatja, vagy 75 pedig egy síkrostélyalakú rácsot (4. ábra), vagy sakktáblaalakú rácsot (5. ábra). A 6. ábra oly rácsot mutat, mely az (5) hengeres fémgyűrűből és radiálisan be­felé irányított (5) tüskökből áll, ame- 80

Next

/
Thumbnails
Contents