104741. lajstromszámú szabadalom • Folyadékkal vezérelt befelé nyíló kúpszelep, különösen tüzelőanyagot befecskendező szelep égési erőgépekhez

Megjelent 1932. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104141. SZÁM. — ¥d/3. OSZTÁLY. Folyadékkal vezérelt, befelé nyíló kúpszelep, különösen tüzelőanyagot befecskendező szelep, égési erőgépekhez. Ab ra ni NO ii Alexander mérnök, műszaki tanácsadó Prága. A bejelentés napja 1930. évi október hó 25-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1929. évi december hó 3-ika. Már javasolták folyadékkal vezérelt, befelé nyíló, égési erőgépekbe tüzelőanya­got befecskendező szelepnek a szelep test fenéknyilása belső peremén olymódon 5 való elrendezésiét, hogy a szelepkúp bő­vülő részét bizonyos távolságban a szelep­test fenéknyílásámiak fala veszi körül. A szelep nyitásánál a szelep és ülőkéje kö­zötti résem vonni át a tüzelőanyag és a .0 szelep test faméttcnyílá&ának fala mentém, az égési erőgép nninkah emg erébe áramlik. A találmány emmök a szerkezetnek oly egyszerűsítését célozza, melynél a szelep­test a gyűrűalkukú tüzelőanyag-fátyol por­.5 lasztó teste. Ezt aa előnyt a sraelepitesltnek közvetlenül a keskeny szelepfészek felü­lete fölötti sík lemetszésével érjük el, mi­által a sxelepkúp a még bővülő megnyúlt résziével a szieleptestíből szabadon kiáll. 10 A mellékelt rajz a szelep példáiképpeni kiviteli alakját metszetben szemlélteti. Az (1) szele ptest (2) furatának külső pereme keskeny szelepülőke-felületet al­kot, mely fölött a szeleptest le van vágva. A (3) sízielepkúp tehát az (1) szeleptest- 25 bői szabadon kiáll. A (4) rugó hatásával szemben a szelep ülőkéről felemelkedő szelepkúp lehetővé teszi a .tüzelőanyag kiánaimiteisáít, mely gyűrűalakú fátyol alakjában a porlaBztótestkémt ható és a 30 szelepkűpmalk még bővülő részlébe ütkö­zik. Szabadalmi igény: Folyadékkal vezérelt, befelé nyíló, kúpos szelep, különösem égési erőgépekbe' tü- 35 zelőoinyagot befecskendező sízeiep, melynél a szelepkúp, a porlasztás elő­segítésére-, az ülőke felületén túl meg van hosszabbítva, jellemezve a szelep­testnek a kasikeny szelepfészek felületei u) fölötti sík leanietszésével úgy, hogy a sízelepkúpmak megnyúlt, még bővülő része a szeleptestből szabadon kiáll és a t i 1 zelőanyag-fátyolt szétporlasztja. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents