104709. lajstromszámú szabadalom • Sütőkemence

Megjelent 1933. évi decembei1 hó 15-én. IIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104709. SZÁM. — X/j. OSZTÁLY. Sütőkemence. Feszti nger Dávid kereskedő Kolozsvár. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 16-ika. A találmány sütőkemence, melynél a tepsiket tartó korong a kemencetérben körben forog, a kemencefalban pedig he­vített folyadék áramlik, mely a kemencé-6 ben egyenletes meleget létesít. Az eddi­giekkel szemben ez a kemence nagy üzem­anyagmegtakarítással dolgozik és a kezelő­személyzet munkája is jelentékenyen le­egyszerűsödik, minthogy a kezelőszemély-10 nek nincs más dolga, mint hogy a kemence­ajtón át a tepsiket beadogatja a körben­forgó korongra és a tepsinek a kemencé­ben való körülfordulása után azokat onnan kiszedi. 15 A csatolt rajzon a találmány példa­képen felvett kiviteli alakjában van fel­tüntetve és pedig az 1. ábrán a sütőkemence függőleges met­szete, a 20 2. ábrán pedig a vízszintes metszet. A kemence vízszintes metszetben kör­alakú, függőleges metszetben pedig lapo­san ívelt és az (a) kemenceteret minden oldalról kettős (b) fal határolja, melynek 25 (c) üregében folyadék vagy gőz áramlik. A kemence felső részén (d) folyadékbeve­zetőcső torkollik a (c) üregbe, a kemence alsó részénél pedig (f, g) csövek ágaznak ki a (c) üregből, melyek a (c) üreget 30 összekötik a (h) folyadéktartánnyal. A (g) cső a (h) tartány felső részébe, az (f) cső pedig a tartány alsó részébe nyúlik. A (h) tartány feneke alatt a gáztüzelésre való (i) cső van vezetve, természetesem azon-35 ban gázfűtés helyett lehet villamos, vagy bármely más fűtést is alkalmazni. A ke­mence homlokrészén a kettős falba (j) ajtóval elzárható (k) nyílás van. A ke­mencefal (e) ürege és a (h) folyadéktar-40 tány vízzel, olajjal, vagy más alkalmas folyadékkal van megtöltve, mely folyadék hőmérsékletének és nyomásának megálla­pítására (m) hőmérő és (n) feszmérő van alkalmazva. Ezenkívül a (c) üreg (o) biztosítószeleppel van ellátva. Az (a) ke- 45 mencetérbe a (p) hőmérő, valamint az (r) gőzkivezetőcső nyúlik; előbbivel ellen­őrizhető a kemenceüregben levő gőz hő­mérséklete, utóbbival a fölös gőz elvezet­hető. 50 Az (a) kemencetérben forgatható (s) korong a kemence fenekén át a szabadba nyúló (t) csőtengelyhez van erősítve. E tengely (v) kúpfogaskerekek útján a (z) motortengellyel, illetve a motorral haj- 55 tott szíjtárcsatengellyel, vagy pedig vala­mely kéziforgatókarral áll összeköttetés­ben. A csőtengely belsején keresztül­haladó (w) oszlop a kemence mennyezetét támasztja alá. 60 Az (a) kemencetér melegítése a (c) üregben áramló vízzel, illetve vízgőzzel, vagy olajjal, vagy más alkalmas folya­dékkal történik, melyet (d) csövön át ve­zetünk be a (c) üregbe, illetve a (h) tar- 65 tányba és melyet a tartányban, gázzal vagy villamosárammal, vagy más alkal­mas módon hevítünk. A (c) üregben áramló folyadék a minden oldalról zárt kemenceteret gyorsan és egyenletesen 70 melegíti, a tüzelőanyagnak igen gazdasá­gos kihasználása mellett. A kemencetér hőmérséklete kívülről, a (p) hőmérőn el­lenőrizhető és kellően szabályozható. Sütéskor a (z) tengely a (t, v) áttételekkel 75 az (s) korongot körben forgatja. E korong több körcikkre van osztva, melyek egy­egy tepsi, illetve nagyobb kemencénél kerekeken gördülő sütőlap befogadására alkalmasak. Amint egy ilyen körcikk a 80

Next

/
Thumbnails
Contents