104682. lajstromszámú szabadalom • Fonócentri-fuga műselyem fonásához

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 10468a. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Fonócentrifuga műselyem fonásához. J. P. Beinberg A. G. Wuppertal-Oberbarmen. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi augusztus hó 14-ike. Műselyem fonásától a fonalait vezető osövecdkét a fonióflaziékkal szemben axiáli­san fel éis lefelé kell mozgatni, hogy a csövecske a fonalat a fonófazék falára a kívánt módon réltegezizie. E végiből eddig a ceinjtmíuigát mozgajthaltóan ágyiaizíták és azt lengő hajtóonűiVél fel éis lefelé mozr gatitálk. Ez a hajítás körülményes és a mozgatott tömegek tekintélyes volta miatt nagy hajtóerőt igényel. A hajítáis e módjától a fenti okok miatt eltérték és a centrifugát, valamint a fa­zekat is heilyttáMóan ágyazták, válsizont a, fonalvezető esövieaskéit fel és lefelé moz­gatták. A csövecskéiket rudakon erősítet­ték mg ós aizokrla közös, lengő tengely-, ről fel-ilieimeinő mozgást vittek át. Mivel a csövecskéiket közös fő-lhaj tóművel mjoizi-i galtták, az átvivő hajtómű nehézkes, azon­felül, ha egy helyütt üzieimzavair jelienltke­zik, az egész hajtóművet le kell áÉíltami. Ezenkívül a rudazatnak a centrifuga közelében lévő részeit a vegyi behajtások ellen meg kell védetni, p. o. úgy hoigy azo­kat letakarjuk. Ezz,ell azonban a1 szerkezteit ínég bonyolultabbá válik. Végül a fonási sebesség fokozása következtében1 a fonál­vezető csövecskét gyorsabban kell fel­es lefelé mozgatni. Mivel pedig nagyok a mozgatandó tömegek, a rudazatot és a fonalat vezető csövecskét a fonási folya­matot zavaró rázkódások érik. Ezeket a hátrányokat a találmáiny ér­telmében, azzal küszöböljük ki, hogy min­den fotnálvezető csövecskét a fomólfiaizlékitól ós a íőhajtóműtől független hjajjltólmtűvel hiajtjuk. Ezffc a hajtóműveit közvetlenül a centrifuga tokján, p. o. a fanófazók védő­iszdkrényé,":; k fedelén Valgy a védőözek­résny oldalán, viaigy a motor tokján he- 40 lyezizük el. Miveil a fonalat vezető csö­vecske hajtáisénaík erőszü'kségleite igen kicsi, a hajtómű teljesítményének is ki­tsiaiynek kell lennie. így p. o. alkalmaz­hatunk kis méretű villaanoismotoirt, víz- 45 motort, nyotmólégimioltioTit vagy rugós haj­tóművet, amely a centrifugán eigysizieírű módon erősíthető meg. Mivel a foinálve­zető lassan mozog fel és lefelé, a hajtómű és a fonaílaít vezeítő csövecske közé átité- 50 tieli művet iktatunk be, aimjely ívvezeitér ket, p. o. reverzáló csigát hajt és így a hajtómű forgó mozgását a csövecske fefll és lefelé haladó mozgásává alakítja. A találmány szerintii elrendezésnél a 55 centrifuga egész hajtóműve, beleértve a foínaivezieitő csövecske hajtóművét is, zárit telgységgé van összefoglalva. Ezáltal a fonógép egész hajtólműve lényegesein egy­szerűbbé válik, eigyűtta! plédig elérj tiki 60 azt, li ogy aimenmyibeni egy csövecske hajtóműve meghibásodik, csak a megfe­lelő fonóhelyet kell leálüMitaini. A rajz több póldakénti megoldásit váz­latosan mutált, az: 65 1. ábrán egy centrifuga felső részié, a fonalat vezető csövecskét hajító rugómű­vel, a 2. ábrán ugyatnesiak egy centrifuga a fonalat vezető csövecskét hajtó villamos- 70 motorral, a 3. ábrában hasonló centrifuga a fonalait vezető csövecskét hajító vízmtoitocrral és a 4. ábtfán oly centrifuga látható, mlely­nél a fonálvezető csövecskét hajtó vízuno­torit ,sá jmotor tokjáin erősítettük meg. 75 f..--és követlkiező ábrákat föltünteitelttt íéniti megoldásoknál a centrifugák

Next

/
Thumbnails
Contents