104648. lajstromszámú szabadalom • Fénycégérszekrény

Megjelent 193 2. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104648. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Fénycégérszekrény. Jörg-ensen Károly V. A. cégtáblagyáros Kopenhága. A. bejelentés napja 1931. évi április hó 23-ika. A találmány fénycégérszekrény, betűk, számok, jelek és más ábrák szemlélteté­sére. A szekrény mellső fala a szemlélte­tendő ábra alakjának megfelelően van ki-5 képezve, míg az oldalfalak az ábra vas­tagságának felelnek meg. A mellső fal és az oldalfalak áttetsző anyagból, célszerűen vászonból vagy efféléből készültek. Az át­tetsző anyag a mellső fal kerületét képező 10 keretre van kifeszítve és oldhatatlanul vagy oldhatóan egy hasonló alakú hátsó fallal összekötve, amiáltal az oldalfalak képeztetnek. A keret szalagvasból áll, amelynek széles felülete az oldalfalakkal 15 párhuzamos, míg a keskeny éle előre néz. A mellső fal és az oldalfalak egymás kö­zött és a hátsó fal között tartórudakkal vannak megtámasztva, amelyek szalag­vasból állnák, amelyeknek keskeny éle 20 az oldalfalak felé esik. A szekrény vilá­gító testjei vagy közvetlenül a hátsó falon vlaigy egy, e fal mögött térközzel el­rendezett, hasonló alakú lemezen vannak. A rajzon a találmány egy példaképem 25 foganatosítási alakja van feltüntetve kü­lön hátsó lemezzel, ahol is az 1. ábra egy I-alaku fénycégérszekrény távlati képe, a 2. ábra mellső nézete, a mellső falat el-30 távolítva képzelve, a 3. ábra keresztmetszete, az előbbi ábrá­kénál nagyobb léptékben, a 4—6. ábrák egyes részletek ugyanilyen keresztmetszetekben, a 35 7—9. ábrák ugyanezeknek a részleteknek mellső nézetei az 1. és 2. ábra léptékében. A szalagvasból előállított (1) keret a (6) hátsó falon az (5) tartókkal van meg­támasztva és a szekrény (2) mellső falá­nak létesítésére a keretre az áttetsző 40 anyag van kifeszítve, amely viszont, al­kalmas módon, a hátsó fallal úgy van összekötve, hogy a (3) oldalfalak képződ­nek. A (6) fal mögött és ezzel a (4) fémlée vagy hasonló elem révén oldhatóan össze- 45 kötött (8) lemez van elrendezve, amely lemez és a (6) fal között a (7) keret van, amely elektoromos .vezetékek és effélék számára üreges teret alkot. A (8) lemezen a (10) lámpák számára a (13) vezetékes 50 (12) foglalatok vannak, amely lámpák, a (8) lemeznek a megfelelő állásába való illesztésénél, a (6) falban lévő (9) lyuka­kon át, a szekrénybe nyúlnak be. Azáltal, hogy az (1) keret keskeny széle a mellső 55 fal felé esik és hogy az (5) támaszok egyik végükkel az említett kereten és másik végükkel a (6) falon levő megerősítési helyeik között keskeny élükkel az oldal­falak felé irányulnak, az áttetsző falakon eo az árnyékképződést elkerüljük. Ezek a falak festve lehetnek és pedig az oldal­falak sötétebb színűre, mint a mellső fal. Célszerű azonban, ha az oldalfalak színe­sek és a mellső fal fehér, miniellett az 65 oldalfalakon belül és ezkkel párhuzamo­san egy áttetsző fehér (11) vászonszalag vagy hasonló van kifeszítve, amely a fény egy részét a mellső falra veti. A szekrényt célszerűen kettős hátsó fal- 75 lal készítjük, hogy azt, a lámpák és hason­lók kicserélésének megkönnyítése végett, kényelmesen szétszedhessük, azonban a leírt foganatosítási alaktól el is térhetünk anélkül, hogy a találmány keretét túl- 75 lépnők. Bizonyos számú, megfelelő alakú szek­rényből reklámcélokra fénycégtáblák állíthatók össze.

Next

/
Thumbnails
Contents